با ما تماس بگیرید

0799202132

انگلیسی صنف هفتم

6846 نفر 60 جلسه 17 ساعت

پشتو صنف هفتم

6846 نفر 45 جلسه 6 ساعت

دری صنف هفتم

6846 نفر 80 جلسه 12 ساعت

ریاضی صنف هفتم

7040 نفر 92 جلسه 14 ساعت

کیمیا صنف هفتم

7042 نفر 54 جلسه 11 ساعت

فزیک صنف هفتم

7043 نفر 54 جلسه 10 ساعت