با ما تماس بگیرید

0799202132

جغرافیه صنف دهم

5076 نفر 58 جلسه 11 ساعت

دری صنف دهم

6004 نفر 66 جلسه 10 ساعت

انگلیسی صنف دهم

5911 نفر 30 جلسه 5 ساعت

پشتو صنف دهم

5011 نفر 81 جلسه 13 ساعت

کیمیا صنف دهم

4947 نفر 72 جلسه 23 ساعت

بیولوژی صنف دهم

5805 نفر 50 جلسه 8 ساعت

فزیک صنف دهم

4927 نفر 83 جلسه 20 ساعت

ریاضی صنف دهم

4708 نفر 138 جلسه 42 ساعت