با ما تماس بگیرید

0799202132

جغرافیه صنف نهم

4731 نفر 38 جلسه 6 ساعت

انگلیسی صنف هفتم

5351 نفر 60 جلسه 17 ساعت

انگلیسی صنف نهم

4739 نفر 60 جلسه 17 ساعت

دری صنف هشتم

5185 نفر 73 جلسه 12 ساعت

پشتو صنف هفتم

6434 نفر 45 جلسه 6 ساعت

دری صنف نهم

4644 نفر 65 جلسه 9 ساعت

پشتو صنف هشتم

4766 نفر 53 جلسه 7 ساعت

دری صنف هفتم

5175 نفر 80 جلسه 12 ساعت

پشتو صنف نهم

5029 نفر 48 جلسه 7 ساعت

انگلیسی صنف هشتم

4516 نفر 61 جلسه 16 ساعت

کیمیا صنف نهم

4707 نفر 53 جلسه 12 ساعت

ریاضی صنف نهم

4700 نفر 101 جلسه 20 ساعت

ریاضی صنف هشتم

4731 نفر 107 جلسه 19 ساعت