با ما تماس بگیرید

0799202132

ریاضی صنف سوم

مدت دوره
19 ساعت
تعداد فراگیر
5336 نفر
تعداد فصل ها
11 فصل
تعداد جلسات
152 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

6- نوشتن اعداد از 1000 تا 10000
7- نوشتن اعداداز 1000 تا 10000 - 2
8- نوشتن اعداداز 1000 تا 10000 - 3
9- معرفی اعداد 10000 تا 100000
10- معرفی اعداد 10000 تا 100000 -2
11- جمع
12- تمرین صفحه 17
13- جمع چند رقمی
14- تمرین صفحه 21
15- جمع عددهای اضافه از دو جز
16- جمع - بخش 2
17- جمع - بخش 3
18- امتحان عملیه جمع
19- تکرار درس
20- سوال های عبارتی صفحه 34
21- تمرین صفحه 35
22- تفریق
23- تمرین صفحه 26
24- تمرین صفحه 27
25- اجرای عملیه تفریق با قرض گرفتن
26- تمرین صفحه 28
27- تمرین صفحه 29
28- تمرین صفحه 29
29- تمرین صفحه 30
30- تمرین صفحه 30
31- تمرین صفحه 30
32- تمرین صفحه 31
33- < = >
34- کارخانگی
35- امتحان عملیه تفریق
36- تمرین صفحه 34
37- تمرین صفحه 34
38- خط اعداد
39- تمرین صفحه 36
40- مقایسه اعداد در اطراف دو ده ها
41- تمرین صفحه 38
42- عملیه جمع با استفاده ار خط اعداد
43- عملیه تفریق با استفاده ار خط اعداد
44- تمرین صفحه 41
45- ضرب 1
46- ضرب 2
47- ضرب با استفاده از خط اعداد
48- ضرب عدد یک رقمی در عدد دو رقمی
49- سوالهای عبارتی صفحه 44
50- تمرین صفحه 45
51- جدول ضرب زبانی 6 و 7
52- تمرین صفحه 47
53- تمرین صفحه 48
54- جدول ضرب زبانی 8 و 9و 10
55- تمرین صفحه 50
56- تمرین صفحه 51
57- طریقه استفاده از جدول ضرب زبانی 1-10
58- تمرین صفحه 53
59- تمرین صفحه 54
60- تمرین صنفی
61- خاصیت تبدیلی در عملیه ضرب
62- تمرین صفحه 57
63- ضرب یک عدد به 1 و 10 و 100
64- فعالیت صفحه 59
65- تمرین صنفی صفحه 61
66- ضرب یک عدد در 100
67- تمرین صفحه 61
68- سوالهای صفحه 63
69- تمرین های صفحه 63
70- تمرین های صفحه 63
71- تمرین صنفی
72- واحدات اندازه گیری
73- سانتی متر
74- سوالهای صفحه 67
75- دیسی متر
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
اساتید دوره

نظرات

captcha code

-علیا -فلاح - 1399-05-19 15:31:46

ریاضی صنف سوم فصل هشتم

-علیا -فلاح - 1399-05-19 15:31:02

ریاضی صنف سوم فصل هشتم