با ما تماس بگیرید

0799202132

مهارت های زندگی صنف اول

مدت دوره
1 ساعت
تعداد فراگیر
5068 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
28 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

1- خودشناسی
2- خداشناسی
3- وطن شناسی
4- آشنایی با مکتب
5- آداب سلام دادن
6- آداب احوال پرسی
7- آداب سخن گفتن
8- آداب مجلس
9- آداب خوردن و نوشیدن
10- احترام پدر و مادر
11- احترام برزگان
12- حقوق همسایه ها
13- احترام معلم
14- آداب راه رفتن
15 - آداب بازار رفتن
16 - آداب صنف
17- روابط نیک با دیگران در صنف
18- نگهداری و کاربرد وسایل درسی
19- آداب درس خواندن
20- نیت خوب
21- خودداری از وسایل برقی
22- صحت خوب
23- پاکی بدن و لباس
24- غذای پاک و آب پاک
25- پاک نگهداشتن محل زیست مکتب
26- صحت و ورزش
27- هوای تازه
28- نگهداری محیط زیست
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید