با ما تماس بگیرید

0799202132

دری اول ایده

مدت دوره
28 ساعت
تعداد فراگیر
4984 نفر
تعداد فصل ها
41 فصل
تعداد جلسات
152 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه 1
جلسه 2
جلسه 3
جلسه 4
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
15 - تدریس " آ " و " ا " - بخش 1
16- تدریس " آ " و " ا " - بخش 2
17- تمرین " آ " و " ا "
18- تدریس حرف "بـ" و "ب"
19- ترکیب حرف "آ ا" و "بـ ب" - بخش 1
20- ترکیب حرف "آ ا" و "بـ ب" - بخش 2
21- تمرین حرف "بـ" و "ب"
22- تدریس حرف "اَ" و "ـَ"
23- تمرین حرف "اَ" و "ـَ" - بخش 1
24- تمرین حرف "اَ" و "ـَ" - بخش 2
25- تمرین حرف "اَ" و "ـَ" - بخش 3
26- تدریس حرف "د"
27- تمرین حرف "د" - بخش 1
28- تمرین حرف "د" - بخش 2
29- تمرین حرف "د" - بخش 3
30- تدریس حرف "مـ" و "م"
31- تمرین حرف "مـ" و "م" - بخش 1
32- تمرین حرف "مـ" و "م" - بخش 2
33- تمرین حرف "مـ" و "م" - بخش 3
34- تدریس حرف "سـ" و "س"
35 - تمرین حرف "سـ" و "س" - بخش 1
36 - تمرین حرف "سـ" و "س" - بخش 2
37 - تمرین حرف "سـ" و "س" - املا
38 - تدریس حرف "او" و "و"
39 - تمرین حرف "او" و "و" - بخش 1
40 - تمرین حرف "او" و "و" - بخش 2
41 - تمرین حرف "او" و "و" - بخش 3
42 - تمرین حرف "او" و "و" - املا
43 - تمرین حرف "او" و "و" - بخش 4
44- تدریس حرف "تـ" و "ت"
45 - تمرین حرف "تـ" و "ت" - بخش 1
46 - تمرین حرف "تـ" و "ت" - بخش 2
47 - تمرین حرف "تـ" و "ت" - بخش 3
48 - تمرین حرف "تـ" و "ت" - املا
49 - تدریس حرف "ر"
50 - تمرین حرف "ر" - بخش 1
51 - تمرین حرف "ر" - بخش 2
52 - تمرین حرف "ر" - املا
53 - تدریس حرف "نـ" و "ن"
54 - تمرین حرف "نـ" و "ن" - بخش 1
55- تمرین حرف "نـ" و "ن" - بخش 2
56- تمرین حرف "نـ" و "ن" - بخش 3
57- روخوانی
58- املا
59- تدریس "ایـ" و "یـ" و "ی" و "ای"
60- تمرین "ایـ" - بخش 1
61- تمرین "ایـ" - بخش 2
62- تمرین صفحه 55
63- تمرین صفحه 56
64- املا
65 - تدریس "ز"
66- تمرین "ز"
67- تمرین صفحه 58
68- املا
69- اِ ـِ ـه ه
70- تمرین های صفحه 59
71- تمرین صفحه 60
72- تمرین
73- تمرین صفحه 61
74- تدریس "شـ" و "ش"
75- تمرین
76- تمرین صفحه 63
77- تمرین صفحه 64
78- املا
79- مرور درس ها قبل از چهار و نیم ماهه
80- تدریس "یـ" و "ی"
81- تمرین "یـ" و "ی" صفحه 65
82 - تمرین صفحه 65
83 - تمرین "یـ" و "ی" صفحه 66
84 - املا درس "یـ" و "ی"
85- تدریس "اُ" و "ـُ"
86- تمرین "اُ" و "ـُ"
87- تمرین "اُ" و "ـُ" صفحه 68
88 - املا درس "اُ" و "ـُ"
89 - تدریس "کـ" و "ک"
90- تمرین "کـ" و "ک"
91 - تمرین "کـ" و "ک" صفحه 70
92 - تمرین "کـ" و "ک" صفحه 70
93 - تدریس "و"
94- تمرین "و"
95- تمرین "و" صفحه 72
96 - روانخوانی صفحه 73
97- تدریس "پـ" و "پ"
98- تمرین "پـ" و "پ"
99- تمرین "پـ" و "پ" صفحه 75
100- تدریس "گـ" و "گ"
101- تمرین"گـ" و "گ"
102- تمرین "گـ" و "گ" صفحه 77
103- تدریس "فـ" و "ف"
104- تمرین"فـ" و "ف"
105- تمرین "فـ" و "ف" صفحه 79
106- تدریس "خـ" و "خ"
107- تمرین"خـ" و "خ"
108- تمرین"خـ" و "خ" صفحه 81
109- روان خوانی صفحه 82
110- تدریس "قـ" و "ق"
111- تمرین "قـ" و "ق"
112- تمرین "قـ" و "ق" صفحه 84
113- تمرین اضافه
114- تدریس "لـ" و "ل"
115- تمرین "لـ" و "ل"
116- تمرین "لـ" و "ل" صفحه 86
117- تدریس "جـ" و "ج"
118- تمرین "جـ" و "ج" صفحه 88
119- تدریس"و" و "ـُ"
120- تمرین "و" و "ـُ"
121- تمرین "و" و "ـُ" صغحه 90
122- روان خوانی صفحه 91
123- تدریس"هـ" و "ـهـ" و "ـه" و "ه"
124- تمرین "هـ" و "ـهـ" و "ـه" و "ه" صفحه 93
125- تمرین "هـ" و "ـهـ" و "ـه" و "ه"
126- تدریس "چـ" و "چ"
127- تمرین "چـ" و "چ" صفحه 95
128- تدریس "ژ"
129- تمرین "ژ" صفحه 97
130- تمرین "ژ"
131- تدریس"خوا"
132- تمرین "خوا" صفحه 132
133- روان خوانی صفحه 100
134- تدریس" ـّ "
135- تمرین " ـّ "
136- تدریس " صـ " و "ص"
137- تمرین " صـ " و "ص"
138- تمرین " صـ " و "ص" صفحه 104
139- تدریس" ذ "
140- تمرین " ذ "
141- تدریس "عـ " و "ـعـ " و "ـع "و "ع "
142- تمرین "عـ " و "ـعـ " و "ـع "و "ع "
143- روان خوانی صفحه 109
144- تدریس "ثـ " و "ث"
145- تدریس "حـ " و "ح"
146- تدریس "ضـ " و "ض"
147- روان خوانی صفحه 116
148- تدریس "ط"
149- تدریس "غـ" و "ـغـ" و "ـغ" و "غ"
150- تمرین "غـ" و "ـغـ" و "ـغ" و "غ"
151- تمرین صفحه 121
152- تدریس "ظ"
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید