با ما تماس بگیرید

0799202132

خوانش صنف اول

مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
4661 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
23 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

20- صفحه 31
21- صفحه 33
22- صفحه 35
23- صفحه 37
24- صفحه 40
25- صفحه 42
26- صفحه 43
27- صفحه 44
28- صفحه 45
29 - صفحه 46
30 - صفحه 47
31 - صفحه 49
32 - صفحه 50
33 - صفحه 51
34 - صفحه 52
35- صفحه 53
36- صفحه 54
37- صفحه 55
38- صفحه 56
39- صفحه 57
40- صفحه 58
41- صفحه 59
42- صفحه 60
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید