با ما تماس بگیرید

0799202132

مهارت های زندگی صنف سوم

مدت دوره
1 ساعت
تعداد فراگیر
4417 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
28 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

1- اعتماد به خود
2- تصمیم گیری
3- جرات
4- رویه نیک
5- دارایی های عامه
6- جلوگیزی از مصرف بی جا
7- کار دسته جمعی
8- حقوق اطفال
9- آرزوهای من
10- حقوق دیگران
11- قدردانی
12- فهمیدن و فهماندن
13- چطور بیاموزیم؟
14- کمک به نیازمندان
15 - شریک شدن در خوشی و غم دیگران
16 - صبر و حوصله
17- خیرخواهی
18- گذشت و آشتی
19- دوری از غم و اندوه
20- اهمیت خوشی در زنده گی
21- مواظبت از خود
22- وقایه از امراض
23- ضررهای تداوی خودسرانه
24- حوادث طبیعی
25- حفاظت محیط زیست
26- مرض های حیوانی
27- گرمی و سردی هوا
28- ضررهای تنباکو
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید