با ما تماس بگیرید

0799202132

ریاضی صنف ششم

مدت دوره
17 ساعت
تعداد فراگیر
5103 نفر
تعداد فصل ها
6 فصل
تعداد جلسات
125 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه چهاردهم
جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم
جلسه هفدهم
جلسه هژدهم
جلسه نوزدهم
جلسه 20
جلسه 21
جلسه 22
جلسه 23
جلسه 24
جلسه 25
جلسه 26
جلسه 27
جلسه 28
جلسه 29
جلسه 30
جلسه 31
جلسه 32
جلسه 33
جلسه 34
جلسه 35
جلسه 36
جلسه 37
جلسه 38
جلسه 39
جلسه 40
جلسه 41
جلسه 42
43- جمع کسرهای اعشار
44- تفریق کسرهای اعشاری
45- تمرین صفحه 76
46- ضرب کسر اعشاری
47- ضرب کسر اعشاری در عددهای 10 و 100 و ...
48- تمرین صفحه 84
49- تمرین صفحه 85
50- تمرین صفحه 85
51- تقسیم کسر اعشار
52- تقسیم کسر اعشاری به عدد صحیح
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید