با ما تماس بگیرید

0799202132

کیمیا صنف یازدهم

مدت دوره
26 ساعت
تعداد فراگیر
3898 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
85 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه اول-پارت سوم
جلسه اول-پارت دوم
جلسه دوم- پارت دوم
جلسه دوم- پارت اول
جلسه دوم- پارت سوم
جلسه دوم- پارت چهارم
جلسه سوم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه سیزدهم
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
جلسه 19
جلسه 20
جلسه 21
جلسه 22
جلسه 23
جلسه 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
جلسه اول-بخش اول
جلسه چهارم - بخش اول
جلسه چهارم - بخش دوم
جلسه چهارم - بخش سوم
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید