با ما تماس بگیرید

0799202132

Family and Friends3

Family and Friends3
مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
5246 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
12 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

19- Page (14-15) fluency video
20- page (16-17) book and work book
21- page (18-19)book with work book
22- page (20-21) book and work book
23-Page (22-23) Class book
24-page (24-25) book with work book
25-page (26-27) book and work book
26-page (28-29) book and work book
27- page (30-31) book and work book
28-page (32-33) book with work book
29- page (34-35) book with work book
30-page (36-37) book with work book
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید