با ما تماس بگیرید

0799202132

Family and Friends6

Family and Friends6
مدت دوره
2 ساعت
تعداد فراگیر
4869 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
8 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

20-Page (14-15) Class book with work book
21-Page (16-17) Class book
22-Page (18-19) class book
23-Page (20-21) Class book with work book
24-Page (22-23) CLass book with work book
25-Page (24-25) Classs book with work book
26- Page (26-27)
27-Page (28-29) Class book with work book
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید