فزیک صنف هفتم

500 افغانی
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فراگیر 1447 نفر
تعداد فصل ها 7 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
استاد دوره استاد صادقی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- مفهوم و اهمیت اندازه گیری
10 دقیقه
2- کمیت های اصلی و فرعی
11 دقیقه
3- سیستم های اندازه گیری
15 دقیقه
4- واحدات کمیات اساسی
10 دقیقه
5- واحد های فرعی
9 دقیقه
6- اندازه گیری و زمان
11 دقیقه
7- اندازه گیری کتله
16 دقیقه
8- دقت وسیله اندازه گیری
7 دقیقه
9- خلاصه فصل اول
9 دقیقه
10- تمرین فصل اول
18 دقیقه
11- قوه و اثرات قوه
9 دقیقه
12- واحد و وسیله قوه
11 دقیقه
13- خصوصیت وکتوری قوه
7 دقیقه
14- خلاصه و تمرین فصل2
12 دقیقه
15- کار چیست؟
11 دقیقه
16- قوه جاذبه
9 دقیقه
17- قوه اصطکاک
8 دقیقه
18- انرژی چیست؟
8 دقیقه
19- انواع انرژی
13 دقیقه
20- انرژی و کار
7 دقیقه
21- توان
9 دقیقه
22- تطبیقات توان
7 دقیقه
23- خلاصه و تمرین فصل3
13 دقیقه
24- فشار چیست؟
11 دقیقه
25- اثرات فشار
11 دقیقه
26- فشار جو (اتموسفیر)
8 دقیقه
27
9 دقیقه
28
11 دقیقه
29
11 دقیقه
30
13 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات