فزیک صنف نهم

500 افغانی
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فراگیر 1448 نفر
تعداد فصل ها 4 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
استاد دوره استاد صادقی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره

 

جلسات دوره ‌
1- حرکت، موقعیت و ...
16 دقیقه
2- تیزی
12 دقیقه
3- سرعت
10 دقیقه
4- حرکت منظم یکنواخت
9 دقیقه
5- سرعت متوسط
12 دقیقه
6- شتاب ( تعجیل )
13 دقیقه
7- حرکت شتابی منظم
7 دقیقه
8- خلاصه فصل اول
10 دقیقه
9- تمرین فصل اول
14 دقیقه
10- اهتزازات و انواع آن
8 دقیقه
11- مشخصه های اهتزاز
10 دقیقه
12- رابطه پریود و فریکونسی
9 دقیقه
13- رقاصه ساده و فنر
11 دقیقه
14- امواج
10 دقیقه
15- تولید امواج
9 دقیقه
16- انتشار امواج
8 دقیقه
17- سرعت موج
9 دقیقه
18- انواع موج و طول موج
10 دقیقه
19- صوت
11 دقیقه
20- انواع صوت
9 دقیقه
21- خلاصه فصل دوم
10 دقیقه
22- تمرین فصل دوم
14 دقیقه
23- جریان برق
8 دقیقه
24- دوره برقی
10 دقیقه
25- اندازه گیری جریان برق
13 دقیقه
26- تفاوت پوتانسیل
11 دقیقه
27
10 دقیقه
28
10 دقیقه
29
13 دقیقه
30
13 دقیقه
اساتید دوره‌
نظرات