با ما تماس بگیرید

0799202132

ریاضی صنف دوم

مدت دوره
18 ساعت
تعداد فراگیر
7093 نفر
تعداد فصل ها
10 فصل
تعداد جلسات
153 جلسه
استاد دوره
استاد آخوندزاده
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

فایل PDF کتاب درسی
1- مفهوم عدد
2- شمارش متناوب
3- تمرین صفحه 6
4- کارخانگی صفحه 7
5- مقایسه و ترتیب اعداد تا 100
6- فعالیت شاگردان
7- ترتیب اعداد تا 100
8- تمرین شمارش متناوب
9- عدد قبل، بعد، مابین و کم و زیاد
10- فعالیت صفحه 13
11- اعداد توصیفی(ترتیبی)
12- مفهوم قیمت مقامی
13- مفهوم قمیت مقامی 2
14- جمع اعداد الی 99
15- تمرین
16- تمرین
17- معرفی جمع افقی و عمودی
18- تمرین سوالهای عبارتی
19- سوالهای عبارتی
20- خاصیت تبدیلی در عملیه جمع
21- سوالهای عبارتی صفحه 20
22- حل تمرین صفحه 20
23- تمرین صفحه 22
24- جمع کردن سه جز جمع
25- تمرین صفحه 24
26- تفریق
27- تفریق
28- حل سوالهای عبارتی صفحه 27
29- تمرین صفحه 28
30- رابطه بین جمع و تفریق
31- معرفی اعداد جفت و طاق
32- معرفی اعداد جفت و طاق 2
33- تمرین صفحه 33 و34
34- جمع اعداد دو رقمی با یک رقمی
35- تمرین صفحه 36
36- جمع اعداد دو رقمی با دو رقمی
37- تمرین سوالهای عبارتی صفحه 39
38- جمع کردن سه جز جمع ...
39- حل تمرین صفحه 41
40- تمرین جمع اعداد دو رقمی صفحه 42
41- حل تمرین صفحه 43
42- تفریق عدد یک رقمی از دو رقمی...
43- حل تمرین صفحه 45
44- تفریق اعداد دو رقمی از دو رقمی
45- تمرین تفریق اعداد دو رقمی
46- تمرین صفحه 49
47- تمرین صفحه 50
48- امتحان عملیه جمع
49- امتحان عملیه جمع 2
50- امتحان عملیه تفریق
51- امتحان عملیه تفریق 2
52- جمع کردن اعداد با چوت
53- تفریق اعداد توسط چوت
54- خواندن و نوشتن اعداد 100 تا 1000
55- ده ها و صدها
56- تمرین صفحه 58
57- یکها، ده ها و صدها - 1
58- یکها، ده ها و صدها - 2
59- یکها، ده ها و صدها - 3
60- تمرین صفحه 61
61- قیمت مقامی اعداد تا 100
62- تمرین صفحه 63
63- اعداد سه رقمی و به حروف نوشتن
64- تمرین صفحه 65
65- عدد قبل، بعد و بین دو عدد
66- < = >
67- ترتیب اعداد نظر به قیمت مقامی
68- ترتیب اعداد نظر به قیمت مقامی
69- تمرین اعداد تا 1000
70- تمرین های صفحه 70
71- تمرین های صفحه 70
72- جمع و تفریق اعداد سه رقمی
73- تمرین صفحه 72
74- جمع یک عدد سه رقمی با عدد سه رقمی
75- جمع اعداد سه رقمی
76- تمرین صفحه 75
77- جمع اعداد 3 رقمی حاصل دار
78- تمرین جمع اعداد 3 رقمی
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
اساتید دوره