مهارت های زندگی صنف سوم

500 افغانی
مدت دوره 1 ساعت
تعداد فراگیر 2026 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 28 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- اعتماد به خود
2 دقیقه
2- تصمیم گیری
2 دقیقه
3- جرات
2 دقیقه
4- رویه نیک
2 دقیقه
5- دارایی های عامه
3 دقیقه
6- جلوگیزی از مصرف بی جا
3 دقیقه
7- کار دسته جمعی
3 دقیقه
8- حقوق اطفال
3 دقیقه
9- آرزوهای من
3 دقیقه
10- حقوق دیگران
3 دقیقه
11- قدردانی
3 دقیقه
12- فهمیدن و فهماندن
3 دقیقه
13- چطور بیاموزیم؟
3 دقیقه
14- کمک به نیازمندان
3 دقیقه
15 - شریک شدن در خوشی و غم دیگران
2 دقیقه
16 - صبر و حوصله
3 دقیقه
17- خیرخواهی
2 دقیقه
18- گذشت و آشتی
3 دقیقه
19- دوری از غم و اندوه
2 دقیقه
20- اهمیت خوشی در زنده گی
2 دقیقه
21- مواظبت از خود
2 دقیقه
22- وقایه از امراض
2 دقیقه
23- ضررهای تداوی خودسرانه
2 دقیقه
24- حوادث طبیعی
2 دقیقه
25- حفاظت محیط زیست
2 دقیقه
26- مرض های حیوانی
2 دقیقه
27- گرمی و سردی هوا
2 دقیقه
28- ضررهای تنباکو
2 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.