با ما تماس بگیرید

0799202132

دری صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
8- حضرت عمر - بخش 2 1399-02-09 -
37- نصیحت - بخش2 1399-03-15 -
38- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 1 1399-03-15 -
39- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 2 1399-03-15 -
40- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 3 1399-03-15 -
41- دستور زبان 1 1399-03-15 -
مدت دوره
13 ساعت
تعداد فراگیر
7007 نفر
تعداد فصل ها
25 فصل
تعداد جلسات
114 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

1- حمد - بخش 1
2- حمد - بخش 2
3- دریافت کلمات مترادف
4- حضرت محمد(ص) - بخش 1
5- حضرت محمد(ص) - بخش 2
6- حضرت محمد(ص) - بخش 3
7- حضرت عمر - بخش 1
8- حضرت عمر - بخش 2
9- کلمات متضاد
10- نماز - بخش 1
11- نماز - بخش 2
12- تقوا و پرهیزکاری - بخش 1
13- تقوا و پرهیزکاری - بخش 2
14- پیشوندها و پسوندها
15- ترانه بهار - بخش 1
16- ترانه بهار - بخش 2
17- ترانه بهار - بخش 3
18- زراعت و نهال شانی - بخش 1
19- زراعت و نهال شانی - بخش 2
20- اسم
21- اسم - اسم عام
22- اسم - اسم خاص
23- اهمیت کتاب - بخش 1
24- اهمیت کتاب - بخش 2
25- وقت شناسی - بخش 1
26- وقت شناسی - بخش 2
27- کسب دانش - بخش 1
28- کسب دانش - بخش 2
29- خواجه عبدالله انصاری - بخش 1
30- خواجه عبدالله انصاری - بخش 2
31- کلمه های ساده
32- مهربان؛ مثل آفتاب - بخش 2
33- مهربان؛ مثل آفتاب - بخش 1
34- نثار وطن - بخش 1
35- نثار وطن - بخش 2
36- نصیحت - بخش 1
37- نصیحت - بخش2
38- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 1
39- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 2
40- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 3
41- دستور زبان 1
42- دستور زبان 2
43- ادبیات عامیانه 1
44- ادبیات عامیانه2
45- ز گهواره تا گور دانش بجوی
46- شعر مادر
47- معنای مادر
48- صحت و سلامت
49- روان خوانی درس
50- ضرب المثل ها 1
51- ضرب المثل های 2
52- کلمه های مشتق و مرکب 1
53- کلمه ای مشتق و مرکب 2
54- تمرین
55- اندرزها
56- روانخوانی درس
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.