دری صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
8- حضرت عمر - بخش 2 1399-02-09 18:00:00 1399-10-30 22:25:29 -
37- نصیحت - بخش2 1399-03-15 17:00:00 1399-10-30 22:25:29 -
38- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 1 1399-03-15 17:00:00 1399-10-30 22:25:29 -
39- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 2 1399-03-15 17:00:00 1399-10-30 22:25:29 -
40- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 3 1399-03-15 17:00:00 1399-10-30 22:25:29 -
41- دستور زبان 1 1399-03-15 17:01:00 1399-10-30 22:25:29 -
500 افغانی
مدت دوره 13 ساعت
تعداد فراگیر 2067 نفر
تعداد فصل ها 25 فصل
تعداد جلسات 114 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- حمد - بخش 1
3 دقیقه
2- حمد - بخش 2
11 دقیقه
3- دریافت کلمات مترادف
6 دقیقه
4- حضرت محمد(ص) - بخش 1
4 دقیقه
5- حضرت محمد(ص) - بخش 2
11 دقیقه
6- حضرت محمد(ص) - بخش 3
8 دقیقه
7- حضرت عمر - بخش 1
6 دقیقه
8- حضرت عمر - بخش 2
6 دقیقه
9- کلمات متضاد
8 دقیقه
10- نماز - بخش 1
8 دقیقه
11- نماز - بخش 2
9 دقیقه
12- تقوا و پرهیزکاری - بخش 1
6 دقیقه
13- تقوا و پرهیزکاری - بخش 2
7 دقیقه
14- پیشوندها و پسوندها
10 دقیقه
15- ترانه بهار - بخش 1
4 دقیقه
16- ترانه بهار - بخش 2
7 دقیقه
17- ترانه بهار - بخش 3
7 دقیقه
18- زراعت و نهال شانی - بخش 1
4 دقیقه
19- زراعت و نهال شانی - بخش 2
6 دقیقه
20- اسم
6 دقیقه
21- اسم - اسم عام
7 دقیقه
22- اسم - اسم خاص
7 دقیقه
23- اهمیت کتاب - بخش 1
6 دقیقه
24- اهمیت کتاب - بخش 2
10 دقیقه
25- وقت شناسی - بخش 1
6 دقیقه
26- وقت شناسی - بخش 2
5 دقیقه
27- کسب دانش - بخش 1
4 دقیقه
28- کسب دانش - بخش 2
7 دقیقه
29- خواجه عبدالله انصاری - بخش 1
6 دقیقه
30- خواجه عبدالله انصاری - بخش 2
6 دقیقه
31- کلمه های ساده
6 دقیقه
32- مهربان؛ مثل آفتاب - بخش 2
6 دقیقه
33- مهربان؛ مثل آفتاب - بخش 1
10 دقیقه
34- نثار وطن - بخش 1
8 دقیقه
35- نثار وطن - بخش 2
6 دقیقه
36- نصیحت - بخش 1
6 دقیقه
37- نصیحت - بخش2
9 دقیقه
38- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 1
6 دقیقه
39- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 2
9 دقیقه
40- استاد عبدالحق بیتاب - بخش 3
6 دقیقه
41- دستور زبان 1
8 دقیقه
42- دستور زبان 2
9 دقیقه
43- ادبیات عامیانه 1
5 دقیقه
44- ادبیات عامیانه2
9 دقیقه
45- ز گهواره تا گور دانش بجوی
6 دقیقه
57
6 دقیقه
58
8 دقیقه
59
9 دقیقه
60
6 دقیقه
61
4 دقیقه
62
6 دقیقه
63
6 دقیقه
64
7 دقیقه
65
6 دقیقه
66
6 دقیقه
67
6 دقیقه
68
5 دقیقه
69
7 دقیقه
70
7 دقیقه
71
9 دقیقه
72
8 دقیقه
73
6 دقیقه
74
9 دقیقه
75
8 دقیقه
76
8 دقیقه
77
6 دقیقه
78
5 دقیقه
79
6 دقیقه
80
8 دقیقه
81
7 دقیقه
82
11 دقیقه
83
6 دقیقه
84
5 دقیقه
85
8 دقیقه
86
5 دقیقه
87
10 دقیقه
88
8 دقیقه
89
9 دقیقه
90
6 دقیقه
91
5 دقیقه
92
5 دقیقه
93
7 دقیقه
94
7 دقیقه
95
6 دقیقه
96
6 دقیقه
97
8 دقیقه
98
5 دقیقه
99
7 دقیقه
100
7 دقیقه
101
9 دقیقه
102
7 دقیقه
103
7 دقیقه
104
9 دقیقه
105
8 دقیقه
106
7 دقیقه
107
9 دقیقه
108
7 دقیقه
109
6 دقیقه
110
5 دقیقه
111
7 دقیقه
112
6 دقیقه
113
5 دقیقه
114
6 دقیقه
46- شعر مادر
6 دقیقه
47- معنای مادر
5 دقیقه
48- صحت و سلامت
5 دقیقه
49- روان خوانی درس
4 دقیقه
50- ضرب المثل ها 1
6 دقیقه
51- ضرب المثل های 2
6 دقیقه
52- کلمه های مشتق و مرکب 1
6 دقیقه
53- کلمه ای مشتق و مرکب 2
4 دقیقه
54- تمرین
6 دقیقه
55- اندرزها
6 دقیقه
56- روانخوانی درس
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.