انگلیسی صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
4- حروف الفبا 4 1399-02-07 21:00:00 1399-07-05 18:14:39 -
500 افغانی
مدت دوره 8 ساعت
تعداد فراگیر 1901 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 39 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
6- dialogue
10 دقیقه
7- Listen and repeat
17 دقیقه
8 - حروف صدادار
12 دقیقه
9- Look and Math
14 دقیقه
10- Dialogue
15 دقیقه
11- Look and name
13 دقیقه
12- Look and Read
12 دقیقه
13- Look and Math
11 دقیقه
14- Dialogue
11 دقیقه
15- Listen and Repead
14 دقیقه
16- Listen and Repead
15 دقیقه
17- Let's Practice
16 دقیقه
18- Dialogue
12 دقیقه
19
17 دقیقه
20
11 دقیقه
21
11 دقیقه
22
11 دقیقه
23
12 دقیقه
24
14 دقیقه
25
20 دقیقه
26
11 دقیقه
27
8 دقیقه
28
12 دقیقه
29
15 دقیقه
30
16 دقیقه
31
11 دقیقه
32
12 دقیقه
33
10 دقیقه
34
13 دقیقه
35
0 دقیقه
36
12 دقیقه
37
8 دقیقه
38
17 دقیقه
39
19 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.