انگلیسی صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
4- حروف الفبا 4 1399-02-07 21:00:00 1400-02-16 14:01:55 -
500 افغانی
مدت دوره 14 ساعت
تعداد فراگیر 4240 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 66 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
6- dialogue
10 دقیقه
7- Listen and repeat
17 دقیقه
8 - حروف صدادار
12 دقیقه
9- Look and Math
14 دقیقه
10- Dialogue
15 دقیقه
11- Look and name
13 دقیقه
12- Look and Read
12 دقیقه
13- Look and Math
11 دقیقه
14- Dialogue
11 دقیقه
15- Listen and Repead
14 دقیقه
16- Listen and Repead
15 دقیقه
17- Let's Practice
16 دقیقه
18- Dialogue
12 دقیقه
19
17 دقیقه
20
11 دقیقه
21
11 دقیقه
22
11 دقیقه
23
12 دقیقه
24
14 دقیقه
25
20 دقیقه
26
11 دقیقه
27
8 دقیقه
28
12 دقیقه
29
15 دقیقه
30
16 دقیقه
31
11 دقیقه
32
12 دقیقه
33
10 دقیقه
34
13 دقیقه
35
0 دقیقه
36
12 دقیقه
37
8 دقیقه
38
17 دقیقه
39
19 دقیقه
40
17 دقیقه
41
11 دقیقه
42
12 دقیقه
43
11 دقیقه
44
13 دقیقه
45
11 دقیقه
46
16 دقیقه
47
13 دقیقه
48
8 دقیقه
49
10 دقیقه
50
17 دقیقه
50
17 دقیقه
51
6 دقیقه
52
9 دقیقه
53
11 دقیقه
54
20 دقیقه
55
9 دقیقه
56
6 دقیقه
57
11 دقیقه
58
20 دقیقه
59
15 دقیقه
60
10 دقیقه
61
8 دقیقه
62
9 دقیقه
63
6 دقیقه
64
14 دقیقه
65
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.