با ما تماس بگیرید

0799202132

پشتو صنف چهارم

مدت دوره
6 ساعت
تعداد فراگیر
7010 نفر
تعداد فصل ها
20 فصل
تعداد جلسات
56 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

3- حضرت محمد(ص) - بخش 1
4- حضرت محمد(ص) - بخش 2
5- درس 3 - د پشتو ژبی خانکری توری
6- درس 4 - ز مور تولکی - بخش 1
7- درس 4 - ز مور تولکی - بخش 2
8- خبری اتری - بخش 1
9- خبری اتری - بخش 2
10- دیر لگنبت - بخش 1
11- دیر لگنبت - بخش 2
12- درس 7 - روغتیا - بخش 1
13- روغتیا - بخش 2
14- کلمی- بخش 1
15- کلمی- بخش 2
16- خبری اتری - بخش 1
17- خبری اتری - بخش 2
18- زمور کورنی - بخش 1
19- زمور کورنی - بخش 2
20- خبری اتری - بخش 1
21- خبری اتری - بخش 2
22- زمور شوونحی - بخش 1
23- زمور شوونحی - بخش 2
24- زمور شوونحی - بخش 3
25- خبری اتری 1
26- خبری اتری2
27- باغ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید