پشتو صنف چهارم

500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 2070 نفر
تعداد فصل ها 20 فصل
تعداد جلسات 56 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- الله (ج) - بخش ا
10 دقیقه
2- الله (ج) - بخش 2
4 دقیقه
5- درس 3 - د پشتو ژبی خانکری توری
8 دقیقه
6- درس 4 - ز مور تولکی - بخش 1
6 دقیقه
7- درس 4 - ز مور تولکی - بخش 2
8 دقیقه
12- درس 7 - روغتیا - بخش 1
7 دقیقه
3- حضرت محمد(ص) - بخش 1
6 دقیقه
4- حضرت محمد(ص) - بخش 2
7 دقیقه
8- خبری اتری - بخش 1
2 دقیقه
9- خبری اتری - بخش 2
6 دقیقه
10- دیر لگنبت - بخش 1
6 دقیقه
11- دیر لگنبت - بخش 2
8 دقیقه
13- روغتیا - بخش 2
7 دقیقه
14- کلمی- بخش 1
7 دقیقه
15- کلمی- بخش 2
7 دقیقه
16- خبری اتری - بخش 1
4 دقیقه
17- خبری اتری - بخش 2
6 دقیقه
18- زمور کورنی - بخش 1
9 دقیقه
19- زمور کورنی - بخش 2
8 دقیقه
20- خبری اتری - بخش 1
4 دقیقه
21- خبری اتری - بخش 2
6 دقیقه
22- زمور شوونحی - بخش 1
6 دقیقه
23- زمور شوونحی - بخش 2
6 دقیقه
24- زمور شوونحی - بخش 3
7 دقیقه
25- خبری اتری 1
5 دقیقه
26- خبری اتری2
5 دقیقه
27- باغ
6 دقیقه
28
7 دقیقه
29
6 دقیقه
30
9 دقیقه
31
7 دقیقه
32
6 دقیقه
33
6 دقیقه
34
6 دقیقه
35
3 دقیقه
36
6 دقیقه
37
5 دقیقه
38
5 دقیقه
39
5 دقیقه
40
6 دقیقه
41
6 دقیقه
42
7 دقیقه
43
7 دقیقه
44
6 دقیقه
45
7 دقیقه
46
6 دقیقه
47
6 دقیقه
48
5 دقیقه
49
6 دقیقه
50
5 دقیقه
51
5 دقیقه
52
5 دقیقه
53
6 دقیقه
54
6 دقیقه
55
7 دقیقه
56
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.