ریاضی صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
18- ضرب اعداد جهار رقمی با دو رقمی 1399-02-13 17:00:00 1399-05-15 23:03:58 -
500 افغانی
مدت دوره 8 ساعت
تعداد فراگیر 1348 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 71 جلسه
استاد دوره استاد محمدی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1 - طبقه بندی اعداد
6 دقیقه
2 -طبقه بندی اعداد با استفاده از چوت
6 دقیقه
3- تخمین زدن 1
6 دقیقه
4 -تخمین زدن 2
8 دقیقه
5 - جمع کردن اعداد به صورت افقی و عمودی 1
8 دقیقه
6 - جمع کردن اعداد به صورت افقی و عمودی 2
6 دقیقه
7 - سوالهای عبارتی 1
8 دقیقه
8 - سوالهای عبارتی 2
6 دقیقه
9 - تفریق اعداد به صورت عمومی
7 دقیقه
10 - تفریق اعداد به صورت افقی
8 دقیقه
11- فعالیت
6 دقیقه
12- فعالیت
6 دقیقه
13 - سوال های عبارتی
8 دقیقه
14- سوال های عبارتی
8 دقیقه
15- عملیه ضرب
8 دقیقه
16- ضرب اعداد دو رقمی با دو رقمی
7 دقیقه
17- ضرب اعداد سه رقمی با دو رقمی
5 دقیقه
18- ضرب اعداد جهار رقمی با دو رقمی
7 دقیقه
19 - سوال های عبارتی 1
9 دقیقه
20- سوال های عبارتی 2
7 دقیقه
21- سوال های عبارتی3
7 دقیقه
22 - تقسیم اعداد 2 و3 رقمی بر یک رقمی
14 دقیقه
23 - امتحان عملیه تقسیم
8 دقیقه
24 - سوال های عبارتی 1
8 دقیقه
25- سوال های عبارتی 2
9 دقیقه
40- امتحان عملیه جمع 2
6 دقیقه
26 - طبقه بندی اعداد 1
14 دقیقه
27 - طبقه بندی تا میلیارد
8 دقیقه
28 - طبقه بندی تا میلیارد
7 دقیقه
29 - طبقه بندی تا میلیارد 1
7 دقیقه
30 - طبقه بندی تا میلیارد 2
7 دقیقه
31 - ارایه اعداد به شکل توسعه یی
8 دقیقه
32 - ارایه اعداد به شکل توسعه یی 1
7 دقیقه
33- ارایه اعداد به شکل توسعه یی 2
5 دقیقه
34- ارایه اعداد به شکل توسعه یی 3
6 دقیقه
35 - جمع اعداد تا میلیارد
7 دقیقه
36 -سوال های عبارتی 1
11 دقیقه
37-سوال های عبارتی 2
8 دقیقه
38- سوال های عبارتی 3
6 دقیقه
39 - امتحان عملیه جمع 1
6 دقیقه
41 - تفریق اعداد تا میلیارد 1
6 دقیقه
42 - تفریق اعداد تا میلیارد 2
7 دقیقه
43- سوال های عبارتی 1
9 دقیقه
44- سوال های عبارتی 2
6 دقیقه
45- ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی
7 دقیقه
46- سوال های عبارتی 1
5 دقیقه
47- سوال های عبارتی 2
6 دقیقه
48- ضرب اعداد دو رقمی در سه رقمی (1)
7 دقیقه
49- ضرب اعداد دو رقمی در سه رقمی (2)
6 دقیقه
50- تمرین های عبارتی صفحه 58 - بخش 1
7 دقیقه
51- تمرین های عبارتی صفحه 58 - بخش 1
6 دقیقه
52- ضرب اعداد دو رقمی در چهار رقمی - بخش 1
6 دقیقه
53
5 دقیقه
54
6 دقیقه
55
6 دقیقه
56
4 دقیقه
57
6 دقیقه
58
8 دقیقه
59
8 دقیقه
60
6 دقیقه
61
7 دقیقه
62
5 دقیقه
63
4 دقیقه
64
5 دقیقه
65
6 دقیقه
66
9 دقیقه
67
6 دقیقه
68
5 دقیقه
69
6 دقیقه
70
7 دقیقه
72
6 دقیقه
اساتید دوره‌