با ما تماس بگیرید

0799202132

ریاضی صنف چهارم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
18- ضرب اعداد جهار رقمی با دو رقمی 1399-02-13 -
مدت دوره
14 ساعت
تعداد فراگیر
7008 نفر
تعداد فصل ها
4 فصل
تعداد جلسات
119 جلسه
استاد دوره
استاد محمدی
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

1 - طبقه بندی اعداد
2 -طبقه بندی اعداد با استفاده از چوت
3- تخمین زدن 1
4 -تخمین زدن 2
5 - جمع کردن اعداد به صورت افقی و عمودی 1
6 - جمع کردن اعداد به صورت افقی و عمودی 2
7 - سوالهای عبارتی 1
8 - سوالهای عبارتی 2
9 - تفریق اعداد به صورت عمومی
10 - تفریق اعداد به صورت افقی
11- فعالیت
12- فعالیت
13 - سوال های عبارتی
14- سوال های عبارتی
15- عملیه ضرب
16- ضرب اعداد دو رقمی با دو رقمی
17- ضرب اعداد سه رقمی با دو رقمی
18- ضرب اعداد جهار رقمی با دو رقمی
19 - سوال های عبارتی 1
20- سوال های عبارتی 2
21- سوال های عبارتی3
22 - تقسیم اعداد 2 و3 رقمی بر یک رقمی
23 - امتحان عملیه تقسیم
24 - سوال های عبارتی 1
25- سوال های عبارتی 2
26 - طبقه بندی اعداد 1
27 - طبقه بندی تا میلیارد
28 - طبقه بندی تا میلیارد
29 - طبقه بندی تا میلیارد 1
30 - طبقه بندی تا میلیارد 2
31 - ارایه اعداد به شکل توسعه یی
32 - ارایه اعداد به شکل توسعه یی 1
33- ارایه اعداد به شکل توسعه یی 2
34- ارایه اعداد به شکل توسعه یی 3
35 - جمع اعداد تا میلیارد
36 -سوال های عبارتی 1
37-سوال های عبارتی 2
38- سوال های عبارتی 3
39 - امتحان عملیه جمع 1
40- امتحان عملیه جمع 2
41 - تفریق اعداد تا میلیارد 1
42 - تفریق اعداد تا میلیارد 2
43- سوال های عبارتی 1
44- سوال های عبارتی 2
45- ضرب اعداد دو رقمی در دو رقمی
46- سوال های عبارتی 1
47- سوال های عبارتی 2
48- ضرب اعداد دو رقمی در سه رقمی (1)
49- ضرب اعداد دو رقمی در سه رقمی (2)
50- تمرین های عبارتی صفحه 58 - بخش 1
51- تمرین های عبارتی صفحه 58 - بخش 1
52- ضرب اعداد دو رقمی در چهار رقمی - بخش 1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید