ریاضی صنف پنجم

500 افغانی
مدت دوره 16 ساعت
تعداد فراگیر 2070 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 127 جلسه
استاد دوره استاد محمدی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- جمع اعداد چند رقمی
10 دقیقه
2- جمع اعداد چند رقمی - سوالهای عبارتی
11 دقیقه
3- تفریق
8 دقیقه
4- تفریق- سوالهای عبارتی
10 دقیقه
5- امتحان عملیه جمع
7 دقیقه
6- امتحان عملیه تفریق اعداد
7 دقیقه
7 - امتحان عملیه ها - تمرین
8 دقیقه
8- خاصیت تبدیلی در عملیه جمع
7 دقیقه
9- خاصیت اتحادی در عملیه جمع
6 دقیقه
10- خاصیت صفر در عملیه جمع
7 دقیقه
11- تمرین
9 دقیقه
12- عملیه ضرب
10 دقیقه
13- ضرب چند رقمی در چند رقمی
8 دقیقه
14- ضرب اعداد صفردار
8 دقیقه
15- تقسیم چند رقمی به اعداد سه رقمی
8 دقیقه
16- تمرین تقسیم چند رقمی به اعداد سه رقمی (1)
10 دقیقه
17- تمرین تقسیم چند رقمی به اعداد سه رقمی (2)
6 دقیقه
18- امتحان عملیه ضرب
10 دقیقه
19- امتحان عملیه تقسیم
10 دقیقه
20- تمرین امتحان عملیه ضرب وتقسیم
10 دقیقه
21- خاصیت یک و صفر در عملیه ضرب
6 دقیقه
22- خاصیت تبدیلی و اتحادی در عملیه ضرب
6 دقیقه
23- خاصیت اتحادی در عملیه ضرب
6 دقیقه
24- خاصیت توزیعی در عملیه ضرب
7 دقیقه
25- خواص عملیه ضرب
5 دقیقه
55- قابلیت تقسیم بر3 و 2
7 دقیقه
56- قابلیت تقسیم بر 6
6 دقیقه
57- قابلیت تقسیم بر عدد 10 و 5
3 دقیقه
58- مفاهیم قاسم و مضرب
6 دقیقه
59- مفاهیم مضرب
5 دقیقه
60- تمرین ( فعالیت صحفه 91 )
6 دقیقه
61- اعداد اولیه و مرکب
5 دقیقه
62- اعداد مرکب
5 دقیقه
63- تمرین ( فعالیت صحفه 97 )
10 دقیقه
64- قاسم مشترک و تعیین بزرگترین قاسم مشترک
6 دقیقه
65- مضرب مشترک
6 دقیقه
26- مبحث هندسه
3 دقیقه
27- قطعه خط - نیم خط و شعاع
3 دقیقه
28- وضعیت خط مستقیم
6 دقیقه
29- وضعیت دو خط مستقیم نظر به یکدیگر - بخش 1
5 دقیقه
30- وضعیت دو خط مستقیم نظر به یکدیگر - بخش 2
5 دقیقه
31- اقسام خط
7 دقیقه
32- اقسام خط - فعالیت
7 دقیقه
33- زاویه
11 دقیقه
34- نمایش زاویه
11 دقیقه
35- واحد اندازه گیزی زاویه
10 دقیقه
36- واحد اندازه گیزی زاویه - تمرین صنفی
6 دقیقه
37- واحد اندازه گیزی زاویه - فعالیت
8 دقیقه
38- زاویه مجاوره
6 دقیقه
39- زاویه مکمله و زاویه مجاوره مکمله
6 دقیقه
40 - زاویه متممه و زاویه مجاوره متممه
5 دقیقه
41- زاویه های متقابل به راس
5 دقیقه
42- زاویه مستقیمه
7 دقیقه
42- زاویه مستقیمه
7 دقیقه
43- مثلث
6 دقیقه
44- اقسام مثلث از لحاظ زاویه
6 دقیقه
45- اقسام مثلث از لحاظ اضلاع
6 دقیقه
46- مضلع و قطر مضلع
9 دقیقه
46- مضلع و قطر مضلع
9 دقیقه
47- تمرین صفحه 75
10 دقیقه
48- مستطیل
6 دقیقه
49- مربع
5 دقیقه
50- دایره
8 دقیقه
51- وتر، قطر دایره
9 دقیقه
52- تمرین ( فعالیت 80 )
8 دقیقه
53- قوس، قطعه و قطاع
5 دقیقه
54- تمرین ( فعالیت 82 )
5 دقیقه
66
9 دقیقه
67
6 دقیقه
68
9 دقیقه
69
8 دقیقه
70
6 دقیقه
71
7 دقیقه
72
7 دقیقه
73
7 دقیقه
74
10 دقیقه
75
11 دقیقه
76
9 دقیقه
77
7 دقیقه
78
9 دقیقه
79
7 دقیقه
80
12 دقیقه
81
11 دقیقه
82
7 دقیقه
83
8 دقیقه
84
9 دقیقه
85
8 دقیقه
86
8 دقیقه
87
7 دقیقه
88
9 دقیقه
89
9 دقیقه
90
8 دقیقه
91
7 دقیقه
92
13 دقیقه
93
11 دقیقه
94
9 دقیقه
95
9 دقیقه
96
15 دقیقه
97
11 دقیقه
98
8 دقیقه
99
7 دقیقه
100
8 دقیقه
101
0 دقیقه
102
7 دقیقه
103
9 دقیقه
104
9 دقیقه
105
4 دقیقه
106
7 دقیقه
107
7 دقیقه
108
5 دقیقه
109
6 دقیقه
110
7 دقیقه
111
8 دقیقه
112
8 دقیقه
113
9 دقیقه
114
8 دقیقه
115
8 دقیقه
116
6 دقیقه
117
6 دقیقه
118
8 دقیقه
119
8 دقیقه
120
7 دقیقه
121
6 دقیقه
122
8 دقیقه
123
7 دقیقه
124
8 دقیقه
125
6 دقیقه
اساتید دوره‌