با ما تماس بگیرید

0799202132

ریاضی صنف پنجم

مدت دوره
16 ساعت
تعداد فراگیر
6915 نفر
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
127 جلسه
استاد دوره
استاد محمدی
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

1- جمع اعداد چند رقمی
2- جمع اعداد چند رقمی - سوالهای عبارتی
3- تفریق
4- تفریق- سوالهای عبارتی
5- امتحان عملیه جمع
6- امتحان عملیه تفریق اعداد
7 - امتحان عملیه ها - تمرین
8- خاصیت تبدیلی در عملیه جمع
9- خاصیت اتحادی در عملیه جمع
10- خاصیت صفر در عملیه جمع
11- تمرین
12- عملیه ضرب
13- ضرب چند رقمی در چند رقمی
14- ضرب اعداد صفردار
15- تقسیم چند رقمی به اعداد سه رقمی
16- تمرین تقسیم چند رقمی به اعداد سه رقمی (1)
17- تمرین تقسیم چند رقمی به اعداد سه رقمی (2)
18- امتحان عملیه ضرب
19- امتحان عملیه تقسیم
20- تمرین امتحان عملیه ضرب وتقسیم
21- خاصیت یک و صفر در عملیه ضرب
22- خاصیت تبدیلی و اتحادی در عملیه ضرب
23- خاصیت اتحادی در عملیه ضرب
24- خاصیت توزیعی در عملیه ضرب
25- خواص عملیه ضرب
26- مبحث هندسه
27- قطعه خط - نیم خط و شعاع
28- وضعیت خط مستقیم
29- وضعیت دو خط مستقیم نظر به یکدیگر - بخش 1
30- وضعیت دو خط مستقیم نظر به یکدیگر - بخش 2
31- اقسام خط
32- اقسام خط - فعالیت
33- زاویه
34- نمایش زاویه
35- واحد اندازه گیزی زاویه
36- واحد اندازه گیزی زاویه - تمرین صنفی
37- واحد اندازه گیزی زاویه - فعالیت
38- زاویه مجاوره
39- زاویه مکمله و زاویه مجاوره مکمله
40 - زاویه متممه و زاویه مجاوره متممه
41- زاویه های متقابل به راس
42- زاویه مستقیمه
42- زاویه مستقیمه
43- مثلث
44- اقسام مثلث از لحاظ زاویه
45- اقسام مثلث از لحاظ اضلاع
46- مضلع و قطر مضلع
46- مضلع و قطر مضلع
47- تمرین صفحه 75
48- مستطیل
49- مربع
50- دایره
51- وتر، قطر دایره
52- تمرین ( فعالیت 80 )
53- قوس، قطعه و قطاع
54- تمرین ( فعالیت 82 )
101
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
55- قابلیت تقسیم بر3 و 2
56- قابلیت تقسیم بر 6
57- قابلیت تقسیم بر عدد 10 و 5
58- مفاهیم قاسم و مضرب
59- مفاهیم مضرب
60- تمرین ( فعالیت صحفه 91 )
61- اعداد اولیه و مرکب
62- اعداد مرکب
63- تمرین ( فعالیت صحفه 97 )
64- قاسم مشترک و تعیین بزرگترین قاسم مشترک
65- مضرب مشترک
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید