دری صنف پنجم

500 افغانی
مدت دوره 13 ساعت
تعداد فراگیر 4315 نفر
تعداد فصل ها 46 فصل
تعداد جلسات 113 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
3- نعت - بخش 1
4 دقیقه
4- نعت - بخش 2
8 دقیقه
5- حضرت عثمان (رض) - بخش 1
5 دقیقه
6- حضرت عثمان (رض) - بخش 2
8 دقیقه
7- علم- بخش 1
8 دقیقه
8- علم- بخش 2
8 دقیقه
9- کتاب و مطالعه - بخش 1
10 دقیقه
10- کتاب و مطالعه - بخش 2
7 دقیقه
11- سیر علمی - بخش 1
5 دقیقه
12- سیر علمی - بخش 2
6 دقیقه
13- استاد مهربانم - بخش 1
9 دقیقه
14- استاد مهربانم - بخش 2
8 دقیقه
15- اولین مکتب دختران در کشور - بخش 1
6 دقیقه
16- اولین مکتب دختران در کشور - بخش 2
6 دقیقه
17- فعل و زمان های آن - بخش 1
11 دقیقه
18- فعل و زمان های آن - بخش 2
7 دقیقه
19- مطابقت فعل و فاعل
9 دقیقه
20- کار و کوشش - بخش 1
7 دقیقه
21- کار و کوشش - بخش 2
10 دقیقه
22- کلمات همریشه (هم خانواده)
6 دقیقه
23- ادبیات عامیانه
6 دقیقه
24- حکایت
7 دقیقه
25- اندرزها - بخش 1
10 دقیقه
26- اندرزها - بخش 2
7 دقیقه
27- نام من چیست؟ (1)
7 دقیقه
28- نام من چیست؟ (2)
5 دقیقه
29- صلح - بخش 1
7 دقیقه
30- صلح - بخش 2
6 دقیقه
31- شهد یا عسل - بخش 1
7 دقیقه
32- شهد یا عسل - بخش 2
5 دقیقه
33- فعل های زمان حال
7 دقیقه
34- ورزش و صحت - بخش 1
8 دقیقه
35- ورزش و صحت - بخش 1
6 دقیقه
36- غذاهای مفید - بخش 1
5 دقیقه
37- غذاهای مفید - بخش 2
5 دقیقه
38-خطرهای ماین (1)
5 دقیقه
39- خطرهای ماین (2)
7 دقیقه
40- پیرمرد کلان فروش
5 دقیقه
41- آمنه فدوی (1)
7 دقیقه
42- آمنه فدوی (12)
7 دقیقه
43- قید
7 دقیقه
44- اتواع قید از نظر معنا و مفهوم
6 دقیقه
45- حقوق زن (1)
6 دقیقه
46- حقوق زن (2)
6 دقیقه
57
5 دقیقه
58
5 دقیقه
59
5 دقیقه
60
5 دقیقه
61
5 دقیقه
62
5 دقیقه
63
6 دقیقه
64
7 دقیقه
65
6 دقیقه
66
7 دقیقه
47- نصیحت پدر
8 دقیقه
48- نصیحت پدر (2 )
7 دقیقه
49- نصیحت پدر ( 3 )
6 دقیقه
50- مادر
6 دقیقه
51- مادر ( 2 )
6 دقیقه
52- حکایت
6 دقیقه
53- حکایت ( 2 )
6 دقیقه
54- حکایت ( 3 )
4 دقیقه
67
7 دقیقه
68
10 دقیقه
69
7 دقیقه
70
7 دقیقه
71
8 دقیقه
72
8 دقیقه
73
7 دقیقه
74
6 دقیقه
75
6 دقیقه
76
7 دقیقه
77
5 دقیقه
78
7 دقیقه
79
7 دقیقه
80
8 دقیقه
81
6 دقیقه
82
8 دقیقه
83
6 دقیقه
84
7 دقیقه
85
6 دقیقه
86
6 دقیقه
87
7 دقیقه
88
7 دقیقه
89
8 دقیقه
90
9 دقیقه
91
9 دقیقه
92
7 دقیقه
93
6 دقیقه
94
10 دقیقه
95
9 دقیقه
96
8 دقیقه
97
7 دقیقه
98
6 دقیقه
99
7 دقیقه
100
7 دقیقه
101
10 دقیقه
102
8 دقیقه
103
6 دقیقه
104
9 دقیقه
105
7 دقیقه
106
6 دقیقه
107
5 دقیقه
108
5 دقیقه
109
7 دقیقه
110
5 دقیقه
111
4 دقیقه
112
4 دقیقه
113
5 دقیقه
55- اتحاد
6 دقیقه
56- اتحاد ( 2)
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.