با ما تماس بگیرید

0799202132

دری صنف پنجم

مدت دوره
13 ساعت
تعداد فراگیر
6911 نفر
تعداد فصل ها
46 فصل
تعداد جلسات
113 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

3- نعت - بخش 1
4- نعت - بخش 2
5- حضرت عثمان (رض) - بخش 1
6- حضرت عثمان (رض) - بخش 2
7- علم- بخش 1
8- علم- بخش 2
9- کتاب و مطالعه - بخش 1
10- کتاب و مطالعه - بخش 2
11- سیر علمی - بخش 1
12- سیر علمی - بخش 2
13- استاد مهربانم - بخش 1
14- استاد مهربانم - بخش 2
15- اولین مکتب دختران در کشور - بخش 1
16- اولین مکتب دختران در کشور - بخش 2
17- فعل و زمان های آن - بخش 1
18- فعل و زمان های آن - بخش 2
19- مطابقت فعل و فاعل
20- کار و کوشش - بخش 1
21- کار و کوشش - بخش 2
22- کلمات همریشه (هم خانواده)
23- ادبیات عامیانه
24- حکایت
25- اندرزها - بخش 1
26- اندرزها - بخش 2
27- نام من چیست؟ (1)
28- نام من چیست؟ (2)
29- صلح - بخش 1
30- صلح - بخش 2
31- شهد یا عسل - بخش 1
32- شهد یا عسل - بخش 2
33- فعل های زمان حال
34- ورزش و صحت - بخش 1
35- ورزش و صحت - بخش 1
36- غذاهای مفید - بخش 1
37- غذاهای مفید - بخش 2
38-خطرهای ماین (1)
39- خطرهای ماین (2)
40- پیرمرد کلان فروش
41- آمنه فدوی (1)
42- آمنه فدوی (12)
43- قید
44- اتواع قید از نظر معنا و مفهوم
45- حقوق زن (1)
46- حقوق زن (2)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
47- نصیحت پدر
48- نصیحت پدر (2 )
49- نصیحت پدر ( 3 )
50- مادر
51- مادر ( 2 )
52- حکایت
53- حکایت ( 2 )
54- حکایت ( 3 )
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
55- اتحاد
56- اتحاد ( 2)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید