دری صنف پنجم

500 افغانی
مدت دوره 7 ساعت
تعداد فراگیر 1346 نفر
تعداد فصل ها 25 فصل
تعداد جلسات 66 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
3- نعت - بخش 1
4 دقیقه
4- نعت - بخش 2
8 دقیقه
5- حضرت عثمان (رض) - بخش 1
5 دقیقه
6- حضرت عثمان (رض) - بخش 2
8 دقیقه
7- علم- بخش 1
8 دقیقه
8- علم- بخش 2
8 دقیقه
9- کتاب و مطالعه - بخش 1
10 دقیقه
10- کتاب و مطالعه - بخش 2
7 دقیقه
11- سیر علمی - بخش 1
5 دقیقه
12- سیر علمی - بخش 2
6 دقیقه
13- استاد مهربانم - بخش 1
9 دقیقه
14- استاد مهربانم - بخش 2
8 دقیقه
15- اولین مکتب دختران در کشور - بخش 1
6 دقیقه
16- اولین مکتب دختران در کشور - بخش 2
6 دقیقه
17- فعل و زمان های آن - بخش 1
11 دقیقه
18- فعل و زمان های آن - بخش 2
7 دقیقه
19- مطابقت فعل و فاعل
9 دقیقه
20- کار و کوشش - بخش 1
7 دقیقه
21- کار و کوشش - بخش 2
10 دقیقه
22- کلمات همریشه (هم خانواده)
6 دقیقه
23- ادبیات عامیانه
6 دقیقه
24- حکایت
7 دقیقه
25- اندرزها - بخش 1
10 دقیقه
26- اندرزها - بخش 2
7 دقیقه
27- نام من چیست؟ (1)
7 دقیقه
28- نام من چیست؟ (2)
5 دقیقه
29- صلح - بخش 1
7 دقیقه
30- صلح - بخش 2
6 دقیقه
31- شهد یا عسل - بخش 1
7 دقیقه
32- شهد یا عسل - بخش 2
5 دقیقه
33- فعل های زمان حال
7 دقیقه
34- ورزش و صحت - بخش 1
8 دقیقه
35- ورزش و صحت - بخش 1
6 دقیقه
36- غذاهای مفید - بخش 1
5 دقیقه
37- غذاهای مفید - بخش 2
5 دقیقه
38-خطرهای ماین (1)
5 دقیقه
39- خطرهای ماین (2)
7 دقیقه
40- پیرمرد کلان فروش
5 دقیقه
41- آمنه فدوی (1)
7 دقیقه
42- آمنه فدوی (12)
7 دقیقه
43- قید
7 دقیقه
44- اتواع قید از نظر معنا و مفهوم
6 دقیقه
45- حقوق زن (1)
6 دقیقه
46- حقوق زن (2)
6 دقیقه
47
8 دقیقه
48
7 دقیقه
49
6 دقیقه
50
6 دقیقه
51
6 دقیقه
52
6 دقیقه
53
6 دقیقه
54
4 دقیقه
55
6 دقیقه
56
5 دقیقه
57
5 دقیقه
58
5 دقیقه
59
5 دقیقه
60
5 دقیقه
61
5 دقیقه
62
5 دقیقه
63
6 دقیقه
64
7 دقیقه
65
6 دقیقه
66
7 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.