انگلیسی صنف پنجم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه چهارم 1399-02-07 22:00:00 1399-05-15 23:17:29 -
500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 1350 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
5 دقیقه
جلسه دوم
12 دقیقه
جلسه سوم
15 دقیقه
جلسه چهارم
17 دقیقه
جلسه پنجم
14 دقیقه
جلسه 6
7 دقیقه
جلسه هفتم
15 دقیقه
جلسه هشتم
14 دقیقه
جلسه 9
13 دقیقه
جلسه 9
0 دقیقه
جلسه 10
11 دقیقه
جلسه 11
6 دقیقه
جلسه 12
15 دقیقه
جلسه 13
8 دقیقه
جلسه 14
12 دقیقه
15- words search
12 دقیقه
16- Conversation
12 دقیقه
17-The 12 months of the year
14 دقیقه
18- Months of the year
13 دقیقه
19
12 دقیقه
20
15 دقیقه
21
17 دقیقه
22
15 دقیقه
23
16 دقیقه
24
18 دقیقه
25
16 دقیقه
26
18 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.