انگلیسی صنف پنجم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه چهارم 1399-02-07 22:00:00 1400-01-26 14:40:57 -
500 افغانی
مدت دوره 17 ساعت
تعداد فراگیر 2190 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 71 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه 6
7 دقیقه
جلسه هفتم
15 دقیقه
جلسه هشتم
14 دقیقه
جلسه 9
0 دقیقه
جلسه 9
13 دقیقه
جلسه 10
11 دقیقه
جلسه 11
6 دقیقه
جلسه 12
15 دقیقه
جلسه 13
8 دقیقه
جلسه 14
12 دقیقه
15- words search
12 دقیقه
16- Conversation
12 دقیقه
17-The 12 months of the year
14 دقیقه
18- Months of the year
13 دقیقه
19
12 دقیقه
20
15 دقیقه
21
17 دقیقه
22
15 دقیقه
23
16 دقیقه
24
18 دقیقه
25
16 دقیقه
26
18 دقیقه
27
18 دقیقه
28
12 دقیقه
29
15 دقیقه
30
11 دقیقه
31
17 دقیقه
32
20 دقیقه
33
13 دقیقه
34
15 دقیقه
35
17 دقیقه
36
14 دقیقه
37
21 دقیقه
38
12 دقیقه
39
16 دقیقه
40
12 دقیقه
41
16 دقیقه
42
14 دقیقه
43
14 دقیقه
44
24 دقیقه
45
16 دقیقه
46
23 دقیقه
47
28 دقیقه
48
14 دقیقه
49
19 دقیقه
50
15 دقیقه
51
19 دقیقه
52
8 دقیقه
53
11 دقیقه
54
16 دقیقه
55
22 دقیقه
56
13 دقیقه
57
17 دقیقه
58
5 دقیقه
59
9 دقیقه
60
15 دقیقه
61
15 دقیقه
62
20 دقیقه
63
9 دقیقه
64
12 دقیقه
65
8 دقیقه
66
16 دقیقه
67
21 دقیقه
68
17 دقیقه
69
19 دقیقه
70
24 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.