با ما تماس بگیرید

0799202132

انگلیسی صنف پنجم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه چهارم 1399-02-07 -
مدت دوره
17 ساعت
تعداد فراگیر
6915 نفر
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
71 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه 6
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه 9
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
15- words search
16- Conversation
17-The 12 months of the year
18- Months of the year
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید