با ما تماس بگیرید

0799202132

انگلیسی صنف ششم

مدت دوره
17 ساعت
تعداد فراگیر
6923 نفر
تعداد فصل ها
5 فصل
تعداد جلسات
70 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

1- Letters
2- Numbers
3- Numbers
4- Colors
5- Classroom Objects
6- Conversation
7- Practice
8- Practice
9- Spelling
10- Daily Activities
11- Exercise
12- How to create a Daily Schedule
13- How to create a Daily Schedule
14- Role Play
15- Abilities
16- How to be a good reader
17- Abilities
18- Dialogue
19- Writing
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید