انگلیسی صنف ششم

500 افغانی
مدت دوره 17 ساعت
تعداد فراگیر 1901 نفر
تعداد فصل ها 5 فصل
تعداد جلسات 70 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- Letters
16 دقیقه
2- Numbers
15 دقیقه
3- Numbers
10 دقیقه
4- Colors
10 دقیقه
5- Classroom Objects
6 دقیقه
13- How to create a Daily Schedule
18 دقیقه
6- Conversation
7 دقیقه
7- Practice
15 دقیقه
8- Practice
11 دقیقه
9- Spelling
9 دقیقه
10- Daily Activities
9 دقیقه
11- Exercise
12 دقیقه
12- How to create a Daily Schedule
8 دقیقه
14- Role Play
16 دقیقه
15- Abilities
15 دقیقه
16- How to be a good reader
16 دقیقه
17- Abilities
17 دقیقه
18- Dialogue
10 دقیقه
19- Writing
10 دقیقه
20
12 دقیقه
21
17 دقیقه
22
15 دقیقه
23
14 دقیقه
24
14 دقیقه
25
0 دقیقه
26
16 دقیقه
27
16 دقیقه
28
15 دقیقه
29
21 دقیقه
30
18 دقیقه
31
21 دقیقه
32
12 دقیقه
33
21 دقیقه
34
14 دقیقه
35
19 دقیقه
36
12 دقیقه
37
12 دقیقه
38
26 دقیقه
39
15 دقیقه
40
24 دقیقه
41
10 دقیقه
42
15 دقیقه
43
13 دقیقه
44
15 دقیقه
45
19 دقیقه
46
9 دقیقه
47
13 دقیقه
48
20 دقیقه
49
12 دقیقه
50
16 دقیقه
51
10 دقیقه
52
12 دقیقه
53
13 دقیقه
54
21 دقیقه
55
18 دقیقه
56
23 دقیقه
57
14 دقیقه
58
21 دقیقه
59
18 دقیقه
60
15 دقیقه
61
13 دقیقه
62
13 دقیقه
63
16 دقیقه
64
7 دقیقه
65
17 دقیقه
66
17 دقیقه
67
11 دقیقه
68
17 دقیقه
69
7 دقیقه
70
17 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.