دری صنف ششم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه هشتم 1399-02-08 09:00:00 1399-10-30 21:01:19 -
500 افغانی
مدت دوره 20 ساعت
تعداد فراگیر 2067 نفر
تعداد فصل ها 25 فصل
تعداد جلسات 113 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
4 دقیقه
جلسه دوم
0 دقیقه
جلسه سوم
10 دقیقه
جلسه چهارم
9 دقیقه
جلسه پنجم
85 دقیقه
جلسه ششم
6 دقیقه
جلسه هفتم
6 دقیقه
جلسه هشتم
8 دقیقه
جلسه نهم
8 دقیقه
جلسه دهم
7 دقیقه
جلسه یازدهم
9 دقیقه
جلسه دوازدهم
5 دقیقه
جلسه سیزدهم
8 دقیقه
جلسه چهاردهم
10 دقیقه
جلسه پانزدهم
8 دقیقه
جلسه شانزدهم
9 دقیقه
جلسه هفدهم
8 دقیقه
جلسه هژدهم
10 دقیقه
جلسه 19
5 دقیقه
جلسه 20
7 دقیقه
جلسه 21
0 دقیقه
جلسه 22
0 دقیقه
جلسه 23
0 دقیقه
جلسه 24
0 دقیقه
جلسه 25
0 دقیقه
جلسه 26
0 دقیقه
جلسه 27
0 دقیقه
جلسه 28
8 دقیقه
جلسه 29
8 دقیقه
جلسه 30
11 دقیقه
جلسه 31
0 دقیقه
جلسه 32
0 دقیقه
جلسه 33
0 دقیقه
جلسه 34
0 دقیقه
جلسه 35
10 دقیقه
جلسه 36
0 دقیقه
جلسه 37
0 دقیقه
38- فعل نهی
5 دقیقه
39 - امانت داری
7 دقیقه
40 - دهقان و کشت گندم 1
5 دقیقه
41 - دهقان و کشت گندم 2
5 دقیقه
43- ورزش و تندرستی 2
6 دقیقه
42- ورزش و تندرستی 1
6 دقیقه
44- پسر عزیز (1)
5 دقیقه
45- پسر عزیز (2)
4 دقیقه
46- اطلاعات جمعی (1)
5 دقیقه
47- اطلاعات جمعی (2)
5 دقیقه
48
6 دقیقه
49
6 دقیقه
50
5 دقیقه
51
6 دقیقه
52
6 دقیقه
53
5 دقیقه
54
7 دقیقه
55
4 دقیقه
56
7 دقیقه
57
7 دقیقه
58
5 دقیقه
59
5 دقیقه
60
5 دقیقه
61
6 دقیقه
62
6 دقیقه
63
6 دقیقه
64
4 دقیقه
65
6 دقیقه
66
5 دقیقه
67
5 دقیقه
68
11 دقیقه
69
10 دقیقه
70
11 دقیقه
71
6 دقیقه
72
5 دقیقه
73
7 دقیقه
74
9 دقیقه
75
475 دقیقه
76
6 دقیقه
77
8 دقیقه
78
7 دقیقه
79
5 دقیقه
80
6 دقیقه
81
8 دقیقه
82
8 دقیقه
83
9 دقیقه
84
8 دقیقه
85
5 دقیقه
86
8 دقیقه
87
6 دقیقه
88
6 دقیقه
89
6 دقیقه
90
7 دقیقه
91
12 دقیقه
92
7 دقیقه
93
8 دقیقه
94
7 دقیقه
95
6 دقیقه
96
8 دقیقه
97
6 دقیقه
98
5 دقیقه
99
8 دقیقه
100
4 دقیقه
101
9 دقیقه
102
6 دقیقه
103
7 دقیقه
104
5 دقیقه
105
6 دقیقه
106
8 دقیقه
107
6 دقیقه
108
5 دقیقه
109
5 دقیقه
110
4 دقیقه
111
4 دقیقه
112
4 دقیقه
113
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.