ساینس صنف ششم

500 افغانی
مدت دوره 7 ساعت
تعداد فراگیر 1899 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 50 جلسه
استاد دوره استاد کمالی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
6- ماده و حالات آن
11 دقیقه
7- انواع مواد
7 دقیقه
8- عنصر
8 دقیقه
9- ساختمان اتم
13 دقیقه
10- -مرکب
12 دقیقه
11- مخلوط ها
7 دقیقه
12- محلول ها
9 دقیقه
13- انواع محلول ها
8 دقیقه
14- منابع طبیعی چیست؟
9 دقیقه
15- معادن
8 دقیقه
16- منرال ها (مواد معدنی)
12 دقیقه
17- احجار (سنگ ها)
7 دقیقه
18- فوسیل ها
12 دقیقه
19- انرژی و انواع آن
16 دقیقه
20- تغییرات و تبدیلات انرژی
8 دقیقه
21- استفاده معقول از انرژی
9 دقیقه
22- قوه چیست؟
12 دقیقه
23
8 دقیقه
24
12 دقیقه
25
10 دقیقه
26
11 دقیقه
27
10 دقیقه
28
9 دقیقه
29
11 دقیقه
30
9 دقیقه
31
11 دقیقه
32
7 دقیقه
33
10 دقیقه
34
7 دقیقه
35
5 دقیقه
36
7 دقیقه
37
7 دقیقه
38
7 دقیقه
39
6 دقیقه
40
7 دقیقه
41
5 دقیقه
42
7 دقیقه
43
5 دقیقه
44
7 دقیقه
45
7 دقیقه
46
5 دقیقه
47
4 دقیقه
48
5 دقیقه
49
6 دقیقه
50
10 دقیقه
اساتید دوره‌