ریاضی صنف ششم

500 افغانی
مدت دوره 11 ساعت
تعداد فراگیر 1898 نفر
تعداد فصل ها 6 فصل
تعداد جلسات 90 جلسه
استاد دوره استاد محمدی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
11 دقیقه
جلسه دوم
8 دقیقه
جلسه سوم
7 دقیقه
جلسه چهارم
6 دقیقه
جلسه پنجم
5 دقیقه
جلسه ششم
14 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
0 دقیقه
جلسه نهم
6 دقیقه
جلسه دهم
6 دقیقه
جلسه یازدهم
6 دقیقه
جلسه دوازدهم
9 دقیقه
جلسه سیزدهم
10 دقیقه
جلسه چهاردهم
10 دقیقه
جلسه پانزدهم
7 دقیقه
جلسه شانزدهم
10 دقیقه
جلسه هفدهم
9 دقیقه
جلسه هژدهم
12 دقیقه
جلسه نوزدهم
13 دقیقه
جلسه 20
8 دقیقه
جلسه 21
10 دقیقه
جلسه 22
12 دقیقه
جلسه 23
10 دقیقه
جلسه 24
8 دقیقه
جلسه 25
14 دقیقه
جلسه 26
0 دقیقه
جلسه 27
0 دقیقه
جلسه 28
0 دقیقه
جلسه 29
0 دقیقه
جلسه 30
0 دقیقه
جلسه 31
0 دقیقه
جلسه 32
0 دقیقه
جلسه 33
7 دقیقه
جلسه 34
6 دقیقه
جلسه 35
6 دقیقه
جلسه 36
0 دقیقه
جلسه 37
0 دقیقه
جلسه 38
7 دقیقه
جلسه 39
9 دقیقه
جلسه 40
8 دقیقه
جلسه 41
5 دقیقه
جلسه 42
7 دقیقه
43- جمع کسرهای اعشار
6 دقیقه
44- تفریق کسرهای اعشاری
5 دقیقه
45- تمرین صفحه 76
10 دقیقه
46- ضرب کسر اعشاری
3 دقیقه
47- ضرب کسر اعشاری در عددهای 10 و 100 و ...
9 دقیقه
48- تمرین صفحه 84
8 دقیقه
49- تمرین صفحه 85
15 دقیقه
50- تمرین صفحه 85
10 دقیقه
51- تقسیم کسر اعشار
10 دقیقه
52- تقسیم کسر اعشاری به عدد صحیح
10 دقیقه
53
7 دقیقه
54
10 دقیقه
55
4 دقیقه
56
5 دقیقه
57
4 دقیقه
58
4 دقیقه
59
4 دقیقه
60
4 دقیقه
61
5 دقیقه
62
7 دقیقه
63
10 دقیقه
64
10 دقیقه
65
6 دقیقه
66
7 دقیقه
67
8 دقیقه
68
8 دقیقه
69
6 دقیقه
70
6 دقیقه
71
6 دقیقه
72
5 دقیقه
73
6 دقیقه
74
5 دقیقه
75
7 دقیقه
76
9 دقیقه
77
9 دقیقه
78
7 دقیقه
79
9 دقیقه
80
11 دقیقه
81
8 دقیقه
82
10 دقیقه
83
10 دقیقه
84
6 دقیقه
85
9 دقیقه
86
9 دقیقه
87
12 دقیقه
88
6 دقیقه
89
7 دقیقه
90
8 دقیقه
اساتید دوره‌