بیولوژی صنف هفتم

500 افغانی
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 1450 نفر
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 29 جلسه
استاد دوره استاد حیدری
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
9 دقیقه
جلسه دوم
8 دقیقه
جلسه سوم
10 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
7 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
7 دقیقه
جلسه 9
7 دقیقه
جلسه 10
0 دقیقه
جلسه 11
0 دقیقه
جلسه 12
0 دقیقه
جلسه 13
7 دقیقه
جلسه 14
0 دقیقه
جلسه 15
0 دقیقه
جلسه 16
0 دقیقه
17
8 دقیقه
18
9 دقیقه
19
0 دقیقه
20
0 دقیقه
21
6 دقیقه
22
6 دقیقه
23
10 دقیقه
24
9 دقیقه
25
11 دقیقه
26
11 دقیقه
27
8 دقیقه
28
8 دقیقه
29
9 دقیقه
اساتید دوره‌