با ما تماس بگیرید

0799202132

کیمیا صنف هفتم

مدت دوره
11 ساعت
تعداد فراگیر
6946 نفر
تعداد فصل ها
4 فصل
تعداد جلسات
54 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم
جلسه دهم
جلسه یازدهم
جلسه دوازدهم
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
اساتید دوره

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید