ریاضی صنف هفتم

500 افغانی
مدت دوره 14 ساعت
تعداد فراگیر 7040 نفر
تعداد فصل ها 8 فصل
تعداد جلسات 92 جلسه
استاد دوره استاد اعصار
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
1- مفهوم ست
8 دقیقه
2- عناصر یک ست
7 دقیقه
3- طریقه نوشتن یک ست
10 دقیقه
4- ست های مساوی و معادل
11 دقیقه
5- ست های فرعی
10 دقیقه
6- تقاطع ست ها
10 دقیقه
7- اتحاد ست ها
8 دقیقه
8- تفاضل دو ست
9 دقیقه
9- ست کلی و مکمله یک ست
10 دقیقه
10- ست متناهی و نامتناهی
6 دقیقه
11- اعداد طبیعی
10 دقیقه
12- قابلیت های تقسیم در اعداد طبیعی
19 دقیقه
13- تجزیه
7 دقیقه
14- تجزیه به اعداد اولیه
12 دقیقه
15- طاقت
9 دقیقه
16- قانون ضرب طاقت ها
12 دقیقه
17- تقسیم طاقت ها
10 دقیقه
18- روش علمی عدد نویسی
10 دقیقه
19- ب ق م یا بزرگترین فکتور مشترک
8 دقیقه
20- دریافت ب ق م
11 دقیقه
21- کوچکترین مضرب مشترک
8 دقیقه
22- یافتن کوچکترین مضرب مشترک توسط تجزیه اعداد
10 دقیقه
23- موارد استعمال ک م م و ب ق م
12 دقیقه
24- رابطه بین ک م م و ب ق م
7 دقیقه
25- دریافت همزمان ک م م و ب ق م
29 دقیقه
26- مربع و جذر مربع تام یک عدد طبیعی
9 دقیقه
27- دریافت جذر مربع تام یک عدد طبیعی
10 دقیقه
28- یافتن جذر مربع یک عدد
10 دقیقه
29- جذر سوم یک عدد طبیعی
6 دقیقه
30- اعداد مثبت و منفی
10 دقیقه
31- اعداد تام و نمایش آنها
7 دقیقه
32- قیمت مطلقه یک عدد
7 دقیقه
33- جمع اعداد تام هم علامه
11 دقیقه
34- جمع اعداد تام مختلف العلامه
11 دقیقه
35- تفریق عددهای تام
7 دقیقه
36- ضرب اعداد تام مختلف العلامه
7 دقیقه
جلسه 37
8 دقیقه
38- تقسیم عددهای تام
7 دقیقه
39- دریافت قیمت های افاده های حسابی
14 دقیقه
40- اعداد نسبتی
10 دقیقه
41- مقایسه اعداد نسبتی
12 دقیقه
42- عملیه های جمع و تفریق اعداد نسبتی
12 دقیقه
43- ضرب و تقسیم اعداد نسبتی
11 دقیقه
44-
7 دقیقه
45
11 دقیقه
46
0 دقیقه
47
0 دقیقه
48- مضلع
7 دقیقه
49- مثلث
4 دقیقه
50- انواع مثلث از نظر اضلاع
7 دقیقه
51- انواع مثلث از نظر زوایا
11 دقیقه
52
8 دقیقه
53
10 دقیقه
54
8 دقیقه
55
9 دقیقه
56
11 دقیقه
57
6 دقیقه
58
8 دقیقه
59
11 دقیقه
60
9 دقیقه
61
7 دقیقه
62
10 دقیقه
63
7 دقیقه
64
6 دقیقه
65
7 دقیقه
66
6 دقیقه
67
8 دقیقه
68
6 دقیقه
69
13 دقیقه
70
6 دقیقه
71
6 دقیقه
72
8 دقیقه
73
10 دقیقه
74
11 دقیقه
75
11 دقیقه
76
12 دقیقه
77
11 دقیقه
78
9 دقیقه
79
6 دقیقه
80
8 دقیقه
81
6 دقیقه
82
8 دقیقه
83
10 دقیقه
84
9 دقیقه
85
7 دقیقه
86
6 دقیقه
87
5 دقیقه
88
7 دقیقه
89
9 دقیقه
90
7 دقیقه
91
8 دقیقه
92
11 دقیقه
اساتید دوره‌