بیولوژی صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 1449 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
استاد دوره استاد حیدری
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
9 دقیقه
جلسه دوم
7 دقیقه
جلسه سوم
10 دقیقه
جلسه چهارم
6 دقیقه
جلسه پنجم
8 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
7 دقیقه
جلسه نهم
7 دقیقه
جلسه 10
9 دقیقه
جلسه 11
0 دقیقه
جلسه 12
0 دقیقه
جلسه 13
0 دقیقه
جلسه 14
0 دقیقه
جلسه 15
0 دقیقه
جلسه 16
0 دقیقه
جلسه 17
0 دقیقه
18
8 دقیقه
19
9 دقیقه
20
0 دقیقه
21
0 دقیقه
22
0 دقیقه
23
8 دقیقه
24
10 دقیقه
25
5 دقیقه
26
5 دقیقه
27
9 دقیقه
28
8 دقیقه
29
10 دقیقه
30
12 دقیقه
اساتید دوره‌