بیولوژی صنف نهم

500 افغانی
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فراگیر 1350 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 30 جلسه
استاد دوره استاد حیدری
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
10 دقیقه
جلسه دوم
14 دقیقه
جلسه سوم
13 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
8 دقیقه
جلسه ششم
7 دقیقه
جلسه هفتم
7 دقیقه
جلسه هشتم
9 دقیقه
جلسه نهم
7 دقیقه
جلسه دهم
7 دقیقه
جلسه 11
12 دقیقه
جلسه 12
0 دقیقه
جلسه 13
0 دقیقه
جلسه 14
0 دقیقه
جلسه 15
12 دقیقه
جلسه 16
0 دقیقه
جلسه 17
0 دقیقه
18
9 دقیقه
19
10 دقیقه
20
0 دقیقه
21
0 دقیقه
22
12 دقیقه
23
12 دقیقه
24
11 دقیقه
25
12 دقیقه
26
9 دقیقه
27
11 دقیقه
28
9 دقیقه
29
10 دقیقه
30
9 دقیقه
اساتید دوره‌