ریاضی صنف دهم

500 افغانی
مدت دوره 36 ساعت
تعداد فراگیر 4263 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 137 جلسه
استاد دوره داکتر امین‌یار
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
32 دقیقه
جلسه دوم
18 دقیقه
جلسه سوم
30 دقیقه
جلسه چهارم
28 دقیقه
جلسه پنجم
0 دقیقه
جلسه ششم
0 دقیقه
جلسه هفتم
0 دقیقه
جلسه هشتم
0 دقیقه
جلسه نهم
0 دقیقه
جلسه دهم
0 دقیقه
جلسه یاز
9 دقیقه
جلسه دوازدهم
11 دقیقه
جلسه سیزدهم
12 دقیقه
جلسه چهاردهم
14 دقیقه
جلسه پانزده
14 دقیقه
جلسه شانزدهم
21 دقیقه
جلسه هفدهم (خلاصه فصل اول)
26 دقیقه
جلسه هژدهم
18 دقیقه
جلسه نوزدهم
131 دقیقه
جلسه بیستم
16 دقیقه
جلسه بیست و یکم
14 دقیقه
جلسه بیست و دوم
30 دقیقه
جلسه بیست و سوم
27 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
26 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
22 دقیقه
جلسه بیست و ششم
10 دقیقه
جلسه بیست و هفتم
24 دقیقه
جلسه بیست و هشتم
17 دقیقه
جلسه بیست و نهم
17 دقیقه
جلسه سی ام
14 دقیقه
جلسه سی و یکم
26 دقیقه
جلسه سی و دوم
25 دقیقه
جلسه 33
30 دقیقه
جلسه 34
0 دقیقه
جلسه 35
0 دقیقه
جلسه 36
0 دقیقه
جلسه 37
0 دقیقه
جلسه 38
0 دقیقه
جلسه 39
0 دقیقه
جلسه 40
21 دقیقه
جلسه 41
0 دقیقه
جلسه 42
17 دقیقه
جلسه 42
17 دقیقه
جلسه 43
13 دقیقه
جلسه 44
28 دقیقه
جلسه 45
24 دقیقه
جلسه 46
18 دقیقه
جلسه 47
32 دقیقه
جلسه 48
0 دقیقه
جلسه 49
16 دقیقه
جلسه 50
24 دقیقه
جلسه 51
16 دقیقه
جلسه 52
18 دقیقه
جلسه 53
25 دقیقه
54
32 دقیقه
55
25 دقیقه
56
9 دقیقه
57
0 دقیقه
58
0 دقیقه
59
0 دقیقه
60
20 دقیقه
61
23 دقیقه
62
19 دقیقه
63
15 دقیقه
64
10 دقیقه
65
0 دقیقه
66
26 دقیقه
67
11 دقیقه
68
15 دقیقه
69
17 دقیقه
70
11 دقیقه
71
17 دقیقه
72
11 دقیقه
73
9 دقیقه
74
31 دقیقه
75
28 دقیقه
76
17 دقیقه
77
29 دقیقه
78
26 دقیقه
79
12 دقیقه
80
15 دقیقه
81
15 دقیقه
82
18 دقیقه
83
18 دقیقه
84
11 دقیقه
85
18 دقیقه
86
17 دقیقه
87
9 دقیقه
88
15 دقیقه
89
11 دقیقه
90
12 دقیقه
91
26 دقیقه
92
12 دقیقه
93
10 دقیقه
94
8 دقیقه
95
19 دقیقه
96
23 دقیقه
97
20 دقیقه
98
20 دقیقه
99
16 دقیقه
100
13 دقیقه
101
11 دقیقه
102
6 دقیقه
103
12 دقیقه
104
16 دقیقه
105
10 دقیقه
106
12 دقیقه
107
6 دقیقه
108
27 دقیقه
109
33 دقیقه
110
33 دقیقه
111
13 دقیقه
112
11 دقیقه
113
6 دقیقه
114
17 دقیقه
115
20 دقیقه
116
10 دقیقه
117
20 دقیقه
118
17 دقیقه
119
10 دقیقه
120
10 دقیقه
121
10 دقیقه
122
10 دقیقه
123
7 دقیقه
124
9 دقیقه
125
7 دقیقه
126
9 دقیقه
127
11 دقیقه
128
16 دقیقه
129
12 دقیقه
130
22 دقیقه
131
12 دقیقه
132
12 دقیقه
133
8 دقیقه
134
9 دقیقه
135
8 دقیقه
136
10 دقیقه
اساتید دوره‌