کیمیا صنف دهم

500 افغانی
مدت دوره 20 ساعت
تعداد فراگیر 4262 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 72 جلسه
استاد دوره استاد هاشمی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
15 دقیقه
جلسه دوم
10 دقیقه
جلسه سوم
10 دقیقه
جلسه چهارم
16 دقیقه
جلسه پنجم
19 دقیقه
جلسه ششم
14 دقیقه
جلسه هفتم
10 دقیقه
جلسه هشتم
19 دقیقه
جلسه نهم
17 دقیقه
جلسه دهم
14 دقیقه
جلسه یازدهم
25 دقیقه
جلسه دوازدهم
17 دقیقه
جلسه سیزدهم
21 دقیقه
جلسه چهاردهم
12 دقیقه
جلسه پانزدهم
15 دقیقه
جلسه 16
10 دقیقه
جلسه 17
0 دقیقه
جلسه 18
0 دقیقه
جلسه 19
0 دقیقه
جلسه 20
0 دقیقه
جلسه 21
28 دقیقه
جلسه 22
21 دقیقه
جلسه 23
0 دقیقه
جلسه 24
0 دقیقه
جلسه 25
0 دقیقه
جلسه 26
0 دقیقه
27
28 دقیقه
28
33 دقیقه
29
30 دقیقه
30
0 دقیقه
31
0 دقیقه
32
0 دقیقه
33
31 دقیقه
34
19 دقیقه
35
23 دقیقه
36
17 دقیقه
37
19 دقیقه
38
23 دقیقه
39
33 دقیقه
40
25 دقیقه
41
18 دقیقه
42
13 دقیقه
43
19 دقیقه
44
19 دقیقه
45
19 دقیقه
46
19 دقیقه
47
25 دقیقه
48
19 دقیقه
49
11 دقیقه
50
21 دقیقه
51
12 دقیقه
52
9 دقیقه
53
15 دقیقه
54
9 دقیقه
55
19 دقیقه
56
29 دقیقه
57
16 دقیقه
58
19 دقیقه
59
17 دقیقه
60
28 دقیقه
61
12 دقیقه
62
32 دقیقه
63
18 دقیقه
64
16 دقیقه
65
20 دقیقه
66
29 دقیقه
67
18 دقیقه
68
30 دقیقه
69
12 دقیقه
70
17 دقیقه
71
21 دقیقه
72
24 دقیقه
اساتید دوره‌