فزیک صنف دهم

500 افغانی
مدت دوره 12 ساعت
تعداد فراگیر 1452 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 49 جلسه
استاد دوره استاد صادقی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 1
10 دقیقه
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 2
10 دقیقه
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 3
10 دقیقه
4- قاعده رونداف
32 دقیقه
5- وکتور و اسکالر و جمع ..
16 دقیقه
2- کمیات و واحدات - بخش 1
12 دقیقه
2- کمیات و واحدات - بخش 2
12 دقیقه
6- تجزیه وکتور ها - بخش 1
12 دقیقه
6- تجزیه وکتور ها - بخش 2
12 دقیقه
7- نور و خواص آن
18 دقیقه
8- انتشار نور
13 دقیقه
9- انعکاس و قوانین انعکاس
11 دقیقه
10- آینه مستوی
10 دقیقه
11- انتقال و دوران آینه
11 دقیقه
12- آینه متلاقی
15 دقیقه
13- آینه های کروی
16 دقیقه
14- تصویر در آینه های کروی
17 دقیقه
15- معادله آینه های کروی
15 دقیقه
16- بزرگنمایی و فرمول نیوتن
16 دقیقه
17- انکسار و قوانین انکسار
17 دقیقه
18- تطبیقات انکسار
18 دقیقه
19- عموق واقعی و ظاهری
15 دقیقه
20- تیغه متوازی السطوح
16 دقیقه
21- زاویه بحرانی یا حدی
9 دقیقه
22- انعکاس کلی و سراب
11 دقیقه
23- منشور و مثال های آن
17 دقیقه
24- تجزیه نور و رنگین کمان
16 دقیقه
25- عدسیه ها
17 دقیقه
26- تشکیل تصویر ( محدب )
12 دقیقه
27- معادله عدسیه باریک
17 دقیقه
28- خصوصیات عدسیه مقعر
11 دقیقه
29- فورمول عدسیه مقعر
12 دقیقه
30- سطح کروی عدسی محدب
17 دقیقه
31- قدرت عدسیه
13 دقیقه
32- ترکیب عدسیه و تطبیقات
17 دقیقه
33- چشم و عیب های چشم
26 دقیقه
34- آلات نوری
12 دقیقه
35- برق ساکن وچارج برقی
14 دقیقه
36- چارج کردن اجسام
13 دقیقه
37- قوه برقی و قانون کولمب
15 دقیقه
38- ساحه برقی
16 دقیقه
39- ساحه برقی ذرات چارج دار
14 دقیقه
40
21 دقیقه
41
14 دقیقه
42
20 دقیقه
43
12 دقیقه
44
16 دقیقه
45
12 دقیقه
اساتید دوره‌