فزیک صنف دهم

500 افغانی
مدت دوره 20 ساعت
تعداد فراگیر 3682 نفر
تعداد فصل ها 9 فصل
تعداد جلسات 83 جلسه
استاد دوره استاد صادقی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 1
10 دقیقه
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 2
10 دقیقه
3- ارقام قابل اهمیت - بخش 3
10 دقیقه
4- قاعده رونداف
32 دقیقه
5- وکتور و اسکالر و جمع ..
16 دقیقه
2- کمیات و واحدات - بخش 1
12 دقیقه
2- کمیات و واحدات - بخش 2
12 دقیقه
6- تجزیه وکتور ها - بخش 1
12 دقیقه
6- تجزیه وکتور ها - بخش 2
12 دقیقه
7- نور و خواص آن
18 دقیقه
8- انتشار نور
13 دقیقه
9- انعکاس و قوانین انعکاس
11 دقیقه
10- آینه مستوی
10 دقیقه
11- انتقال و دوران آینه
11 دقیقه
12- آینه متلاقی
15 دقیقه
13- آینه های کروی
16 دقیقه
14- تصویر در آینه های کروی
17 دقیقه
15- معادله آینه های کروی
15 دقیقه
16- بزرگنمایی و فرمول نیوتن
16 دقیقه
17- انکسار و قوانین انکسار
17 دقیقه
18- تطبیقات انکسار
18 دقیقه
19- عموق واقعی و ظاهری
15 دقیقه
20- تیغه متوازی السطوح
16 دقیقه
21- زاویه بحرانی یا حدی
9 دقیقه
22- انعکاس کلی و سراب
11 دقیقه
23- منشور و مثال های آن
17 دقیقه
24- تجزیه نور و رنگین کمان
16 دقیقه
25- عدسیه ها
17 دقیقه
26- تشکیل تصویر ( محدب )
12 دقیقه
27- معادله عدسیه باریک
17 دقیقه
28- خصوصیات عدسیه مقعر
11 دقیقه
29- فورمول عدسیه مقعر
12 دقیقه
30- سطح کروی عدسی محدب
17 دقیقه
31- قدرت عدسیه
13 دقیقه
32- ترکیب عدسیه و تطبیقات
17 دقیقه
33- چشم و عیب های چشم
26 دقیقه
34- آلات نوری
12 دقیقه
35- برق ساکن وچارج برقی
14 دقیقه
36- چارج کردن اجسام
13 دقیقه
37- قوه برقی و قانون کولمب
15 دقیقه
38- ساحه برقی
16 دقیقه
39- ساحه برقی ذرات چارج دار
14 دقیقه
40
21 دقیقه
41
14 دقیقه
42
20 دقیقه
43
12 دقیقه
44
16 دقیقه
45
12 دقیقه
46
11 دقیقه
47
11 دقیقه
48
20 دقیقه
48
20 دقیقه
49
9 دقیقه
50
12 دقیقه
51
19 دقیقه
52
13 دقیقه
53
13 دقیقه
54
15 دقیقه
55
14 دقیقه
56
10 دقیقه
57
17 دقیقه
58
11 دقیقه
59
9 دقیقه
60
15 دقیقه
61
13 دقیقه
62
15 دقیقه
63
23 دقیقه
64
13 دقیقه
65
10 دقیقه
66
14 دقیقه
67
10 دقیقه
68
13 دقیقه
69
6 دقیقه
70
10 دقیقه
71
13 دقیقه
72
18 دقیقه
73
11 دقیقه
74
10 دقیقه
75
14 دقیقه
76
10 دقیقه
77
10 دقیقه
78
24 دقیقه
اساتید دوره‌