کیمیا صنف یازدهم

500 افغانی
مدت دوره 24 ساعت
تعداد فراگیر 3557 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 85 جلسه
استاد دوره استاد هاشمی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول-پارت سوم
8 دقیقه
جلسه اول-پارت دوم
7 دقیقه
جلسه دوم- پارت دوم
9 دقیقه
جلسه دوم- پارت اول
7 دقیقه
جلسه دوم- پارت سوم
12 دقیقه
جلسه دوم- پارت چهارم
11 دقیقه
جلسه سوم
22 دقیقه
جلسه پنجم
31 دقیقه
جلسه ششم
31 دقیقه
جلسه هفتم
12 دقیقه
جلسه هشتم
30 دقیقه
جلسه نهم
23 دقیقه
جلسه دهم
19 دقیقه
جلسه یازدهم
21 دقیقه
جلسه دوازدهم
17 دقیقه
جلسه سیزدهم
22 دقیقه
جلسه 14
23 دقیقه
جلسه 15
0 دقیقه
جلسه 16
0 دقیقه
جلسه 17
22 دقیقه
جلسه 18
17 دقیقه
جلسه 19
19 دقیقه
جلسه 20
0 دقیقه
جلسه 21
0 دقیقه
جلسه 22
10 دقیقه
جلسه 23
25 دقیقه
جلسه 24
13 دقیقه
25
22 دقیقه
26
25 دقیقه
27
15 دقیقه
28
37 دقیقه
29
21 دقیقه
30
27 دقیقه
31
23 دقیقه
32
16 دقیقه
33
30 دقیقه
34
13 دقیقه
35
17 دقیقه
36
16 دقیقه
37
19 دقیقه
38
30 دقیقه
39
17 دقیقه
40
26 دقیقه
41
11 دقیقه
42
12 دقیقه
43
12 دقیقه
44
22 دقیقه
45
15 دقیقه
46
18 دقیقه
47
13 دقیقه
48
26 دقیقه
49
21 دقیقه
50
16 دقیقه
51
14 دقیقه
52
20 دقیقه
53
31 دقیقه
54
28 دقیقه
55
15 دقیقه
56
25 دقیقه
57
15 دقیقه
58
20 دقیقه
59
16 دقیقه
60
23 دقیقه
61
14 دقیقه
62
12 دقیقه
63
16 دقیقه
64
15 دقیقه
65
23 دقیقه
66
17 دقیقه
67
17 دقیقه
68
20 دقیقه
69
13 دقیقه
70
0 دقیقه
71
13 دقیقه
72
28 دقیقه
73
13 دقیقه
74
9 دقیقه
75
18 دقیقه
76
14 دقیقه
77
17 دقیقه
78
11 دقیقه
جلسه اول-بخش اول
12 دقیقه
جلسه چهارم - بخش اول
11 دقیقه
جلسه چهارم - بخش دوم
9 دقیقه
جلسه چهارم - بخش سوم
10 دقیقه
اساتید دوره‌