ریاضی صنف یازدهم

500 افغانی
مدت دوره 23 ساعت
تعداد فراگیر 1903 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 115 جلسه
اساتید داکتر امین‌یار،انجینر حیدری
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
14 دقیقه
جلسه دوم
7 دقیقه
جلسه سوم
10 دقیقه
جلسه چهارم
0 دقیقه
جلسه پنجم
0 دقیقه
جلسه ششم
0 دقیقه
جلسه هفتم
0 دقیقه
جلسه هشتم
0 دقیقه
جلسه نهم
0 دقیقه
جلسه دهم
18 دقیقه
جلسه یازدهم
11 دقیقه
جلسه دوازدهم
16 دقیقه
جلسه سیزدهم
18 دقیقه
جلسه سیزدهم
18 دقیقه
جلسه چهاردهم
30 دقیقه
جلسه پانزدهم
30 دقیقه
جلسه شانزدهم
16 دقیقه
جلسه هفدهم
16 دقیقه
جلسه هژدهم
17 دقیقه
جلسه نوزدهم
12 دقیقه
جلسه بیستم
17 دقیقه
جلسه بیست و یکم
11 دقیقه
جلسه بیست و دوم
17 دقیقه
جلسه بیست و سوم
22 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
16 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
16 دقیقه
جلسه بیست و ششم
15 دقیقه
جلسه بیست و هفتم
17 دقیقه
جلسه بیست و هشتم
17 دقیقه
جلسه بیست و نهم
15 دقیقه
جلسه سی ام
20 دقیقه
جلسه 31
13 دقیقه
جلسه 32
0 دقیقه
جلسه 32
0 دقیقه
جلسه 33
0 دقیقه
جلسه 34
0 دقیقه
جلسه 35
0 دقیقه
جلسه 36
0 دقیقه
جلسه 37
0 دقیقه
جلسه 38
0 دقیقه
جلسه 39
0 دقیقه
جلسه 40
13 دقیقه
جلسه 41
9 دقیقه
جلسه 42
14 دقیقه
جلسه 43
16 دقیقه
جلسه 44
22 دقیقه
جلسه 45
20 دقیقه
جلسه 46
0 دقیقه
جلسه 47
20 دقیقه
جلسه 48
0 دقیقه
جلسه 49
11 دقیقه
جلسه 50
9 دقیقه
جلسه 51
18 دقیقه
52
10 دقیقه
53
9 دقیقه
54
6 دقیقه
55
11 دقیقه
56
8 دقیقه
57
13 دقیقه
58
0 دقیقه
59
0 دقیقه
60
0 دقیقه
61
0 دقیقه
62
0 دقیقه
63
0 دقیقه
64
18 دقیقه
65
15 دقیقه
66
19 دقیقه
67
25 دقیقه
68
12 دقیقه
69
11 دقیقه
70
16 دقیقه
71
12 دقیقه
72
11 دقیقه
73
16 دقیقه
74
17 دقیقه
75
10 دقیقه
76
18 دقیقه
77
9 دقیقه
78
21 دقیقه
79
9 دقیقه
80
13 دقیقه
81
16 دقیقه
82
17 دقیقه
83
18 دقیقه
84
19 دقیقه
85
16 دقیقه
86
20 دقیقه
87
18 دقیقه
88
12 دقیقه
89
16 دقیقه
90
17 دقیقه
91
21 دقیقه
92
16 دقیقه
93
9 دقیقه
94
11 دقیقه
95
10 دقیقه
96
24 دقیقه
97
10 دقیقه
98
14 دقیقه
99
9 دقیقه
100
13 دقیقه
101
18 دقیقه
102
10 دقیقه
103
10 دقیقه
104
19 دقیقه
105
11 دقیقه
106
15 دقیقه
107
11 دقیقه
108
11 دقیقه
109
12 دقیقه
110
13 دقیقه
111
15 دقیقه
112
12 دقیقه
113
13 دقیقه
اساتید دوره‌