ریاضی صنف یازدهم

500 افغانی
مدت دوره 32 ساعت
تعداد فراگیر 3158 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 155 جلسه
اساتید داکتر امین‌یار،انجینر حیدری
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
14 دقیقه
جلسه دوم
7 دقیقه
جلسه سوم
10 دقیقه
جلسه چهارم
0 دقیقه
جلسه پنجم
0 دقیقه
جلسه ششم
0 دقیقه
جلسه هفتم
0 دقیقه
جلسه هشتم
0 دقیقه
جلسه نهم
0 دقیقه
جلسه دهم
18 دقیقه
جلسه یازدهم
11 دقیقه
جلسه دوازدهم
16 دقیقه
جلسه سیزدهم
18 دقیقه
جلسه سیزدهم
18 دقیقه
جلسه چهاردهم
30 دقیقه
جلسه پانزدهم
30 دقیقه
جلسه شانزدهم
16 دقیقه
جلسه هفدهم
16 دقیقه
جلسه هژدهم
17 دقیقه
جلسه نوزدهم
12 دقیقه
جلسه بیستم
17 دقیقه
جلسه بیست و یکم
11 دقیقه
جلسه بیست و دوم
17 دقیقه
جلسه بیست و سوم
22 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
16 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
16 دقیقه
جلسه بیست و ششم
15 دقیقه
جلسه بیست و هفتم
17 دقیقه
جلسه بیست و هشتم
17 دقیقه
جلسه بیست و نهم
15 دقیقه
جلسه سی ام
20 دقیقه
جلسه 31
13 دقیقه
جلسه 32
0 دقیقه
جلسه 32
0 دقیقه
جلسه 33
0 دقیقه
جلسه 34
0 دقیقه
جلسه 35
0 دقیقه
جلسه 36
0 دقیقه
جلسه 37
0 دقیقه
جلسه 38
0 دقیقه
جلسه 39
0 دقیقه
جلسه 40
13 دقیقه
جلسه 41
9 دقیقه
جلسه 42
14 دقیقه
جلسه 43
16 دقیقه
جلسه 44
22 دقیقه
جلسه 45
20 دقیقه
جلسه 46
0 دقیقه
جلسه 47
20 دقیقه
جلسه 48
0 دقیقه
جلسه 49
11 دقیقه
جلسه 50
9 دقیقه
جلسه 51
18 دقیقه
52
10 دقیقه
53
9 دقیقه
54
6 دقیقه
55
11 دقیقه
56
8 دقیقه
57
13 دقیقه
58
0 دقیقه
59
0 دقیقه
60
0 دقیقه
61
0 دقیقه
62
0 دقیقه
63
0 دقیقه
64
18 دقیقه
65
15 دقیقه
66
19 دقیقه
67
25 دقیقه
68
12 دقیقه
69
11 دقیقه
70
16 دقیقه
71
12 دقیقه
72
11 دقیقه
73
16 دقیقه
74
17 دقیقه
75
10 دقیقه
76
18 دقیقه
77
9 دقیقه
78
21 دقیقه
79
9 دقیقه
80
13 دقیقه
81
16 دقیقه
82
17 دقیقه
83
18 دقیقه
84
19 دقیقه
85
16 دقیقه
86
20 دقیقه
87
18 دقیقه
88
12 دقیقه
89
16 دقیقه
90
17 دقیقه
91
21 دقیقه
92
16 دقیقه
93
9 دقیقه
94
11 دقیقه
95
10 دقیقه
96
24 دقیقه
97
10 دقیقه
98
14 دقیقه
99
9 دقیقه
100
13 دقیقه
101
18 دقیقه
102
10 دقیقه
103
10 دقیقه
104
19 دقیقه
105
11 دقیقه
106
15 دقیقه
107
11 دقیقه
108
11 دقیقه
109
12 دقیقه
110
13 دقیقه
111
15 دقیقه
112
12 دقیقه
113
13 دقیقه
114
17 دقیقه
115
17 دقیقه
116
12 دقیقه
117
11 دقیقه
118
24 دقیقه
119
13 دقیقه
120
17 دقیقه
121
17 دقیقه
122
12 دقیقه
123
11 دقیقه
124
24 دقیقه
125
23 دقیقه
126
22 دقیقه
127
15 دقیقه
128
12 دقیقه
129
10 دقیقه
130
14 دقیقه
131
10 دقیقه
132
8 دقیقه
133
12 دقیقه
134
11 دقیقه
135
11 دقیقه
136
7 دقیقه
137
7 دقیقه
138
7 دقیقه
139
13 دقیقه
140
25 دقیقه
141
7 دقیقه
142
9 دقیقه
143
11 دقیقه
144
7 دقیقه
145
10 دقیقه
146
17 دقیقه
147
14 دقیقه
148
16 دقیقه
149
14 دقیقه
150
16 دقیقه
151
15 دقیقه
152
7 دقیقه
153
13 دقیقه
اساتید دوره‌