ریاضی صنف دوازدهم

500 افغانی
مدت دوره 26 ساعت
تعداد فراگیر 1903 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 112 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
0 دقیقه
جلسه دوم
12 دقیقه
جلسه سوم
5 دقیقه
جلسه چهارم
0 دقیقه
جلسه پنجم
0 دقیقه
جلسه ششم
0 دقیقه
جلسه هفتم
13 دقیقه
جلسه هشتم
10 دقیقه
جلسه نهم
10 دقیقه
جلسه دهم
6 دقیقه
جلسه یازدهم
15 دقیقه
جلسه دوازدهم
24 دقیقه
جلسه سیزدهم
11 دقیقه
جلسه چهاردهم
10 دقیقه
جلسه پانزدهم
16 دقیقه
جلسه شانزدهم
20 دقیقه
جلسه هفدهم
23 دقیقه
جلسه هژدهم
26 دقیقه
جلسه نوزدهم
19 دقیقه
جلسه بیستم
19 دقیقه
جلسه بیست و یکم
19 دقیقه
جلسه بیست و دوم
14 دقیقه
جلسه بیست و سوم
15 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
17 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
17 دقیقه
جلسه بیست و ششم
20 دقیقه
جلسه 27
20 دقیقه
جلسه 28
25 دقیقه
جلسه 29
0 دقیقه
جلسه 30
21 دقیقه
جلسه 31
21 دقیقه
جلسه 32
24 دقیقه
جلسه 33
14 دقیقه
جلسه 34
22 دقیقه
جلسه 35
12 دقیقه
جلسه 36
1 دقیقه
جلسه 37
19 دقیقه
جلسه 38
25 دقیقه
جلسه 39
17 دقیقه
جلسه 40
19 دقیقه
جلسه 41
21 دقیقه
جلسه 42
0 دقیقه
جلسه 43
0 دقیقه
جلسه 44
23 دقیقه
جلسه 45
24 دقیقه
جلسه 46
17 دقیقه
جلسه 47
23 دقیقه
جلسه 48
22 دقیقه
جلسه 49
20 دقیقه
جلسه 50
12 دقیقه
51
14 دقیقه
52
20 دقیقه
53
16 دقیقه
54
19 دقیقه
55
13 دقیقه
56
17 دقیقه
57
23 دقیقه
58
0 دقیقه
59
14 دقیقه
60
14 دقیقه
61
13 دقیقه
62
13 دقیقه
63
10 دقیقه
64
15 دقیقه
65
14 دقیقه
66
10 دقیقه
69
14 دقیقه
70
17 دقیقه
71
14 دقیقه
72
13 دقیقه
73
12 دقیقه
74
11 دقیقه
75
17 دقیقه
76
11 دقیقه
77
20 دقیقه
67
21 دقیقه
68
13 دقیقه
78
22 دقیقه
79
12 دقیقه
80
11 دقیقه
81
10 دقیقه
82
11 دقیقه
83
15 دقیقه
84
17 دقیقه
85
12 دقیقه
86
10 دقیقه
87
16 دقیقه
88
15 دقیقه
89
12 دقیقه
90
11 دقیقه
91
15 دقیقه
92
12 دقیقه
93
0 دقیقه
94
10 دقیقه
95
14 دقیقه
96
10 دقیقه
97
12 دقیقه
98
10 دقیقه
99
10 دقیقه
100
16 دقیقه
101
14 دقیقه
102
12 دقیقه
103
9 دقیقه
104
8 دقیقه
105
9 دقیقه
106
11 دقیقه
107
10 دقیقه
108
11 دقیقه
109
13 دقیقه
110
14 دقیقه
111
8 دقیقه
135
12 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.