ریاضی صنف دوازدهم

500 افغانی
مدت دوره 21 ساعت
تعداد فراگیر 1453 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 86 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
0 دقیقه
جلسه دوم
12 دقیقه
جلسه سوم
5 دقیقه
جلسه چهارم
0 دقیقه
جلسه پنجم
0 دقیقه
جلسه ششم
0 دقیقه
جلسه هفتم
13 دقیقه
جلسه هشتم
10 دقیقه
جلسه نهم
10 دقیقه
جلسه دهم
6 دقیقه
جلسه یازدهم
15 دقیقه
جلسه دوازدهم
24 دقیقه
جلسه سیزدهم
11 دقیقه
جلسه چهاردهم
10 دقیقه
جلسه پانزدهم
16 دقیقه
جلسه شانزدهم
20 دقیقه
جلسه هفدهم
23 دقیقه
جلسه هژدهم
26 دقیقه
جلسه نوزدهم
19 دقیقه
جلسه بیستم
19 دقیقه
جلسه بیست و یکم
19 دقیقه
جلسه بیست و دوم
14 دقیقه
جلسه بیست و سوم
15 دقیقه
جلسه بیست و چهارم
17 دقیقه
جلسه بیست و پنجم
17 دقیقه
جلسه بیست و ششم
20 دقیقه
جلسه 27
20 دقیقه
جلسه 28
25 دقیقه
جلسه 29
0 دقیقه
جلسه 30
21 دقیقه
جلسه 31
21 دقیقه
جلسه 32
24 دقیقه
جلسه 33
14 دقیقه
جلسه 34
22 دقیقه
جلسه 35
12 دقیقه
جلسه 36
1 دقیقه
جلسه 37
19 دقیقه
جلسه 38
25 دقیقه
جلسه 39
17 دقیقه
جلسه 40
19 دقیقه
جلسه 41
21 دقیقه
جلسه 42
0 دقیقه
جلسه 43
0 دقیقه
جلسه 44
23 دقیقه
جلسه 45
24 دقیقه
جلسه 46
17 دقیقه
جلسه 47
23 دقیقه
جلسه 48
22 دقیقه
جلسه 49
20 دقیقه
جلسه 50
12 دقیقه
51
14 دقیقه
52
20 دقیقه
53
16 دقیقه
54
19 دقیقه
55
13 دقیقه
56
17 دقیقه
57
23 دقیقه
58
0 دقیقه
59
14 دقیقه
60
14 دقیقه
61
13 دقیقه
62
13 دقیقه
63
10 دقیقه
64
15 دقیقه
65
14 دقیقه
66
10 دقیقه
69
14 دقیقه
70
17 دقیقه
71
14 دقیقه
72
13 دقیقه
73
12 دقیقه
74
11 دقیقه
75
17 دقیقه
76
11 دقیقه
77
20 دقیقه
67
21 دقیقه
68
13 دقیقه
78
22 دقیقه
79
12 دقیقه
80
11 دقیقه
81
10 دقیقه
82
11 دقیقه
83
15 دقیقه
84
17 دقیقه
85
12 دقیقه
86
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.