کیمیا صنف دوازدهم

500 افغانی
مدت دوره 23 ساعت
تعداد فراگیر 3403 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 79 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
26 دقیقه
جلسه دوم
13 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
14 دقیقه
جلسه پنجم
12 دقیقه
جلسه ششم
11 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
8 دقیقه
جلسه نهم
15 دقیقه
جلسه دهم
5 دقیقه
جلسه یازدهم
8 دقیقه
جلسه دوازدهم
6 دقیقه
جلسه سیزدهم
19 دقیقه
جلسه چهاردهم
8 دقیقه
جلسه 15
11 دقیقه
جلسه 16
0 دقیقه
جلسه 17
17 دقیقه
جلسه 18
16 دقیقه
جلسه 19
0 دقیقه
جلسه 20
0 دقیقه
جلسه 21
0 دقیقه
جلسه 22
0 دقیقه
جلسه 23
29 دقیقه
جلسه 24
20 دقیقه
جلسه 25
18 دقیقه
26
23 دقیقه
27
31 دقیقه
28
18 دقیقه
29
0 دقیقه
30
39 دقیقه
31
25 دقیقه
32
36 دقیقه
33
14 دقیقه
34
43 دقیقه
35
37 دقیقه
36
40 دقیقه
37
23 دقیقه
38
29 دقیقه
39
31 دقیقه
40
31 دقیقه
41
14 دقیقه
42
14 دقیقه
43
21 دقیقه
44
15 دقیقه
45
24 دقیقه
46
29 دقیقه
47
15 دقیقه
48
19 دقیقه
49
15 دقیقه
50
27 دقیقه
51
20 دقیقه
52
21 دقیقه
53
25 دقیقه
54
0 دقیقه
55
28 دقیقه
56
18 دقیقه
57
17 دقیقه
58
24 دقیقه
59
24 دقیقه
60
13 دقیقه
61
35 دقیقه
62
17 دقیقه
63
21 دقیقه
64
9 دقیقه
65
10 دقیقه
66
25 دقیقه
67
17 دقیقه
68
17 دقیقه
69
19 دقیقه
70
19 دقیقه
71
16 دقیقه
72
18 دقیقه
73
18 دقیقه
74
13 دقیقه
75
22 دقیقه
76
12 دقیقه
77
13 دقیقه
78
13 دقیقه
79
12 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.