بیولوژی صنف دوازدهم

500 افغانی
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فراگیر 1350 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 43 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
9 دقیقه
جلسه دوم
8 دقیقه
جلسه سوم
0 دقیقه
جلسه چهارم
10 دقیقه
جلسه پنجم
9 دقیقه
جلسه ششم
7 دقیقه
جلسه هفتم
11 دقیقه
جلسه هشتم
8 دقیقه
جلسه نهم
6 دقیقه
جلسه دهم
7 دقیقه
جلسه دوازدهم
7 دقیقه
جلسه دوازدهم
10 دقیقه
جلسه 13
10 دقیقه
جلسه 14
0 دقیقه
جلسه 15
0 دقیقه
جلسه 16
0 دقیقه
جلسه 17
0 دقیقه
جلسه 18
0 دقیقه
جلسه 18
11 دقیقه
جلسه 19
7 دقیقه
جلسه 20
0 دقیقه
جلسه 21
0 دقیقه
جلسه 22
0 دقیقه
جلسه 23
0 دقیقه
24
0 دقیقه
25
8 دقیقه
26
9 دقیقه
27
0 دقیقه
28
0 دقیقه
29
12 دقیقه
30
8 دقیقه
31
10 دقیقه
32
9 دقیقه
33
8 دقیقه
34
15 دقیقه
35
10 دقیقه
36
12 دقیقه
37
10 دقیقه
38
11 دقیقه
39
12 دقیقه
40
9 دقیقه
41
12 دقیقه
42
12 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.