دری صنف سوم

500 افغانی
مدت دوره 17 ساعت
تعداد فراگیر 2036 نفر
تعداد فصل ها 30 فصل
تعداد جلسات 154 جلسه
استاد دوره استاد بیگی
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
3- حضرت محمد(ص)
6 دقیقه
4- روانخوانی
7 دقیقه
5- قرآن کریم
7 دقیقه
6- روانخوانی
7 دقیقه
7- حضرت ابوبکر صدیق(رض)
8 دقیقه
8- روانخوانی
8 دقیقه
9- بهار و دهقان
8 دقیقه
10- لغت معنی
8 دقیقه
11- محیط زیست
9 دقیقه
12- لغت معنی
10 دقیقه
13- وطن دوستی
10 دقیقه
14- لغت معنی
6 دقیقه
15- لطیفه
7 دقیقه
16- قواعد مکتب
8 دقیقه
17- روانخوانی
8 دقیقه
18- بی احتیاطی
7 دقیقه
19- لغت معنی
9 دقیقه
20- اندرزها
7 دقیقه
21- لغت معنی
8 دقیقه
22- املا
2 دقیقه
23- پدر
6 دقیقه
24- پدر 2
8 دقیقه
25- آداب غذا خوردن
7 دقیقه
26- لغت معنی
8 دقیقه
27- حفاظت دندان
7 دقیقه
28- املای زنجیره ای
4 دقیقه
29- لغت معنی
6 دقیقه
30- پند
7 دقیقه
31- جمله سازی
10 دقیقه
32- روخوانی
6 دقیقه
33- لغت معنی
7 دقیقه
34- جل جدول
3 دقیقه
35- جمله سازی
5 دقیقه
36- رقعه ضروری
6 دقیقه
37- لغت معنی
7 دقیقه
38- شاگرد خوب
6 دقیقه
39- لغت معنی
7 دقیقه
40- املا تصویری
3 دقیقه
41- هدیه به مادر
6 دقیقه
42- روانخوانی
6 دقیقه
43- حل جدول
8 دقیقه
44- لغت معنی
5 دقیقه
45- فعالیت ها
4 دقیقه
46- خانواده
6 دقیقه
47- لغت معنی
5 دقیقه
48- کلمات جمع
6 دقیقه
49- مرتب کردن جملات
2 دقیقه
50- حقوق اطفال
5 دقیقه
51- لغت معنی
5 دقیقه
52- آداب سخن گفتن
4 دقیقه
53- فعالیت صفحه 21
4 دقیقه
54- باغبان
3 دقیقه
55- حل جدول
3 دقیقه
56 - لغت معنی
6 دقیقه
57- میوه ها
8 دقیقه
58- لغت معنی
7 دقیقه
59- حکایت
5 دقیقه
60- لغت معنی
8 دقیقه
61- مترادف و متضاد
2 دقیقه
62- حکایت
5 دقیقه
63- سبزی ها
6 دقیقه
64- لغت معنی
7 دقیقه
65- دستور زبان - شارحه
6 دقیقه
66- تک تک ساعت
6 دقیقه
67- حل جدول
3 دقیقه
68-لغت معنی درس
6 دقیقه
69- نیکوکار باشید
4 دقیقه
70- لغت معنی
6 دقیقه
71- کمک و همکاری
4 دقیقه
72- داستان نویسی
2 دقیقه
73- لغت معنی
5 دقیقه
74- صبر و تحمل
5 دقیقه
75- لغت معنی
5 دقیقه
76
4 دقیقه
77
5 دقیقه
78
5 دقیقه
79
6 دقیقه
80
5 دقیقه
81
6 دقیقه
82
4 دقیقه
83
2 دقیقه
84
6 دقیقه
85
3 دقیقه
86
5 دقیقه
87
2 دقیقه
88
6 دقیقه
89
4 دقیقه
90
6 دقیقه
91
4 دقیقه
92
2 دقیقه
93
6 دقیقه
94
4 دقیقه
95
3 دقیقه
96
4 دقیقه
97
4 دقیقه
98
5 دقیقه
99
0 دقیقه
99
2 دقیقه
99
0 دقیقه
100
5 دقیقه
101
3 دقیقه
102
7 دقیقه
103
7 دقیقه
104
8 دقیقه
105
10 دقیقه
106
10 دقیقه
107
10 دقیقه
108
9 دقیقه
109
9 دقیقه
110
8 دقیقه
111
8 دقیقه
112
9 دقیقه
113
7 دقیقه
114
8 دقیقه
115
10 دقیقه
116
8 دقیقه
117
8 دقیقه
118
8 دقیقه
119
7 دقیقه
120
7 دقیقه
121
8 دقیقه
122
7 دقیقه
123
10 دقیقه
124
8 دقیقه
125
7 دقیقه
126
7 دقیقه
127
8 دقیقه
128
7 دقیقه
129
7 دقیقه
130
8 دقیقه
131
9 دقیقه
132
8 دقیقه
133
9 دقیقه
134
10 دقیقه
135
9 دقیقه
136
8 دقیقه
137
8 دقیقه
138
8 دقیقه
139
8 دقیقه
140
9 دقیقه
141
9 دقیقه
142
10 دقیقه
143
7 دقیقه
144
8 دقیقه
145
6 دقیقه
146
12 دقیقه
147
9 دقیقه
148
9 دقیقه
149
9 دقیقه
150
8 دقیقه
151
10 دقیقه
152
10 دقیقه
اساتید دوره‌