دری دولتی صنف اول - بخش اول

500 افغانی
مدت دوره 16 ساعت
تعداد فراگیر 1998 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 114 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
11 دقیقه
جلسه دوم
7 دقیقه
جلسه سوم
6 دقیقه
جلسه چهارم
9 دقیقه
جلسه پنجم
11 دقیقه
جلسه ششم
15 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
15 دقیقه
جلسه نهم
9 دقیقه
جلسه دهم
8 دقیقه
جلسه یازدهم
10 دقیقه
جلسه دوازدهم
12 دقیقه
جلسه سیزدهم
11 دقیقه
14
12 دقیقه
15
11 دقیقه
16
7 دقیقه
17
9 دقیقه
18
16 دقیقه
19
10 دقیقه
20
7 دقیقه
21
7 دقیقه
22
9 دقیقه
23
9 دقیقه
24
11 دقیقه
25
8 دقیقه
26
7 دقیقه
27
8 دقیقه
28
7 دقیقه
29
7 دقیقه
30
14 دقیقه
31
17 دقیقه
32
20 دقیقه
33
14 دقیقه
34
12 دقیقه
35
13 دقیقه
36
6 دقیقه
37
12 دقیقه
38
6 دقیقه
39
12 دقیقه
40
9 دقیقه
41
9 دقیقه
42
8 دقیقه
43
8 دقیقه
44
8 دقیقه
45
9 دقیقه
46
9 دقیقه
47
7 دقیقه
48
8 دقیقه
49
8 دقیقه
50
8 دقیقه
50
8 دقیقه
51
7 دقیقه
52
6 دقیقه
53
8 دقیقه
54
5 دقیقه
55
8 دقیقه
56
7 دقیقه
57
7 دقیقه
58
8 دقیقه
59
8 دقیقه
60
8 دقیقه
61
10 دقیقه
62
6 دقیقه
63
8 دقیقه
64
6 دقیقه
65
7 دقیقه
66
7 دقیقه
67
7 دقیقه
68
7 دقیقه
69
6 دقیقه
70
9 دقیقه
71
7 دقیقه
72
9 دقیقه
73
5 دقیقه
74
7 دقیقه
75
6 دقیقه
76
8 دقیقه
77
7 دقیقه
78
6 دقیقه
79
8 دقیقه
80
6 دقیقه
81
8 دقیقه
82
6 دقیقه
83
7 دقیقه
84
8 دقیقه
85
6 دقیقه
86
5 دقیقه
87
7 دقیقه
88
7 دقیقه
89
5 دقیقه
90
5 دقیقه
91
8 دقیقه
92
7 دقیقه
93
9 دقیقه
94
4 دقیقه
95
10 دقیقه
96
5 دقیقه
97
10 دقیقه
98
9 دقیقه
99
6 دقیقه
100
11 دقیقه
101
6 دقیقه
102
9 دقیقه
103
4 دقیقه
104
6 دقیقه
105
9 دقیقه
106
7 دقیقه
107
9 دقیقه
108
7 دقیقه
109
6 دقیقه
110
8 دقیقه
111
11 دقیقه
112
10 دقیقه
113
10 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.