انگلیسی صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 4 ساعت
تعداد فراگیر 1680 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
7 دقیقه
جلسه دوم
7 دقیقه
جلسه سوم
13 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
11 دقیقه
جلسه 6
6 دقیقه
جلسه 7
9 دقیقه
جلسه 8
13 دقیقه
جلسه 9
9 دقیقه
جلسه 10
9 دقیقه
جلسه 11
8 دقیقه
جلسه 12
11 دقیقه
جلسه 13
6 دقیقه
14
12 دقیقه
15
7 دقیقه
16
12 دقیقه
17
10 دقیقه
18
12 دقیقه
19
8 دقیقه
20
9 دقیقه
21
11 دقیقه
22
11 دقیقه
23
12 دقیقه
24
6 دقیقه
25
9 دقیقه
26
10 دقیقه
27
11 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.