انگلیسی صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 16 ساعت
تعداد فراگیر 3925 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 61 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
7 دقیقه
جلسه دوم
7 دقیقه
جلسه سوم
13 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
11 دقیقه
جلسه 6
6 دقیقه
جلسه 7
9 دقیقه
جلسه 8
13 دقیقه
جلسه 9
9 دقیقه
جلسه 10
9 دقیقه
جلسه 11
8 دقیقه
جلسه 12
11 دقیقه
جلسه 13
6 دقیقه
14
12 دقیقه
15
7 دقیقه
16
12 دقیقه
17
10 دقیقه
18
12 دقیقه
19
8 دقیقه
20
9 دقیقه
21
11 دقیقه
22
11 دقیقه
23
12 دقیقه
24
6 دقیقه
25
9 دقیقه
26
10 دقیقه
27
11 دقیقه
28
23 دقیقه
29
17 دقیقه
30
18 دقیقه
31
13 دقیقه
32
14 دقیقه
33
18 دقیقه
34
17 دقیقه
35
17 دقیقه
36
24 دقیقه
37
24 دقیقه
38
28 دقیقه
39
23 دقیقه
40
30 دقیقه
41
15 دقیقه
42
18 دقیقه
43
15 دقیقه
44
28 دقیقه
45
15 دقیقه
46
26 دقیقه
47
9 دقیقه
48
19 دقیقه
49
31 دقیقه
50
32 دقیقه
51
29 دقیقه
52- ( پارت1)
20 دقیقه
52(پارت2)
21 دقیقه
53
15 دقیقه
54
30 دقیقه
55
13 دقیقه
56
18 دقیقه
57
25 دقیقه
58
12 دقیقه
59
16 دقیقه
60
18 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.