پشتو صنف هشتم

500 افغانی
مدت دوره 7 ساعت
تعداد فراگیر 1680 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 53 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
12 دقیقه
جلسه دوم
13 دقیقه
جلسه سوم
11 دقیقه
جلسه چهارم
13 دقیقه
جلسه پنجم
11 دقیقه
جلسه ششم
6 دقیقه
جلسه هفتم
7 دقیقه
جلسه هشتم
12 دقیقه
جلسه 9
10 دقیقه
جلسه 10
7 دقیقه
جلسه 11
9 دقیقه
جلسه 12
9 دقیقه
جلسه 13
8 دقیقه
جلسه 14
6 دقیقه
جلسه 15
9 دقیقه
جلسه 16
12 دقیقه
17
0 دقیقه
18
8 دقیقه
19
12 دقیقه
20
7 دقیقه
21
8 دقیقه
22
11 دقیقه
23
8 دقیقه
24
9 دقیقه
25
13 دقیقه
26
12 دقیقه
27
7 دقیقه
28
6 دقیقه
29
10 دقیقه
30
7 دقیقه
31
7 دقیقه
32
8 دقیقه
33
8 دقیقه
34
9 دقیقه
35
8 دقیقه
36
7 دقیقه
37
7 دقیقه
38
6 دقیقه
39
6 دقیقه
40
7 دقیقه
41
8 دقیقه
42
6 دقیقه
43
9 دقیقه
44
7 دقیقه
45
7 دقیقه
46
7 دقیقه
47
8 دقیقه
48
7 دقیقه
49
8 دقیقه
50
7 دقیقه
51
5 دقیقه
52
7 دقیقه
53
5 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.