دری صنف نهم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه دوم 1399-02-09 17:00:00 1400-02-16 14:50:40 ورود به فعالیت
500 افغانی
مدت دوره 9 ساعت
تعداد فراگیر 4426 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 65 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
16 دقیقه
جلسه دوم
18 دقیقه
جلسه سوم
12 دقیقه
جلسه چهارم
26 دقیقه
جلسه پنجم
0 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
10 دقیقه
جلسه هشتم
10 دقیقه
جلسه 9
6 دقیقه
جلسه 10
1 دقیقه
جلسه 11
7 دقیقه
جلسه 12
4 دقیقه
جلسه 13
8 دقیقه
جلسه 14
6 دقیقه
جلسه 15
8 دقیقه
جلسه 16
8 دقیقه
جلسه 17
3 دقیقه
جلسه 18
8 دقیقه
جلسه 19
4 دقیقه
جلسه 20
6 دقیقه
21
14 دقیقه
22
13 دقیقه
23
10 دقیقه
24
12 دقیقه
25
10 دقیقه
26
11 دقیقه
27
8 دقیقه
28
15 دقیقه
29
8 دقیقه
30
10 دقیقه
31
12 دقیقه
32
12 دقیقه
33
17 دقیقه
34
9 دقیقه
35
6 دقیقه
36
7 دقیقه
37
9 دقیقه
38
11 دقیقه
39
9 دقیقه
40
6 دقیقه
41
8 دقیقه
42
7 دقیقه
43
9 دقیقه
44
6 دقیقه
45
7 دقیقه
46
0 دقیقه
47
0 دقیقه
48
6 دقیقه
49
9 دقیقه
50
9 دقیقه
51
11 دقیقه
52
0 دقیقه
53
0 دقیقه
54
12 دقیقه
55
12 دقیقه
56
11 دقیقه
57
10 دقیقه
58
7 دقیقه
59
0 دقیقه
60
9 دقیقه
61
0 دقیقه
62
0 دقیقه
63
0 دقیقه
64
0 دقیقه
65
7 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.