دری صنف هشتم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه هفتم 1399-02-22 17:00:00 1399-07-05 17:55:39 -
500 افغانی
مدت دوره 8 ساعت
تعداد فراگیر 1680 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 54 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
9 دقیقه
جلسه دوم
9 دقیقه
جلسه سوم
11 دقیقه
جلسه چهارم
10 دقیقه
جلسه پنجم
11 دقیقه
جلسه ششم
8 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه 8
9 دقیقه
جلسه 9
7 دقیقه
جلسه 10
11 دقیقه
جلسه 11
7 دقیقه
جلسه 12
12 دقیقه
جلسه 13
11 دقیقه
جلسه 14
11 دقیقه
جلسه 15
6 دقیقه
جلسه 16
8 دقیقه
جلسه 17
5 دقیقه
جلسه 18
8 دقیقه
جلسه 19
9 دقیقه
جلسه 20
6 دقیقه
21
16 دقیقه
22
8 دقیقه
23
10 دقیقه
24
9 دقیقه
25
18 دقیقه
26
10 دقیقه
27
12 دقیقه
28
11 دقیقه
29
12 دقیقه
30
12 دقیقه
31
7 دقیقه
32
8 دقیقه
33
8 دقیقه
34
10 دقیقه
35
8 دقیقه
36
11 دقیقه
37
8 دقیقه
38
11 دقیقه
39
8 دقیقه
40
12 دقیقه
41
9 دقیقه
42
7 دقیقه
43
7 دقیقه
44
8 دقیقه
45
9 دقیقه
46
8 دقیقه
47
9 دقیقه
48
9 دقیقه
49
6 دقیقه
50
8 دقیقه
51
11 دقیقه
52
8 دقیقه
53
6 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.