انگلیسی صنف نهم

500 افغانی
مدت دوره 5 ساعت
تعداد فراگیر 1681 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 27 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
12 دقیقه
جلسه دوم
10 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
13 دقیقه
جلسه پنجم
17 دقیقه
جلسه ششم
7 دقیقه
جلسه 7
12 دقیقه
جلسه 8
14 دقیقه
جلسه 9
11 دقیقه
جلسه 10
0 دقیقه
جلسه 11
6 دقیقه
جلسه 12
8 دقیقه
13
0 دقیقه
14
5 دقیقه
15
9 دقیقه
16
15 دقیقه
17
11 دقیقه
18
10 دقیقه
19
11 دقیقه
20
8 دقیقه
21
8 دقیقه
22
9 دقیقه
23
11 دقیقه
24
9 دقیقه
25
14 دقیقه
26
20 دقیقه
27
13 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.