انگلیسی صنف نهم

500 افغانی
مدت دوره 17 ساعت
تعداد فراگیر 3926 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 60 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
12 دقیقه
جلسه دوم
10 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
13 دقیقه
جلسه پنجم
17 دقیقه
جلسه ششم
7 دقیقه
جلسه 7
12 دقیقه
جلسه 8
14 دقیقه
جلسه 9
11 دقیقه
جلسه 10
0 دقیقه
جلسه 11
6 دقیقه
جلسه 12
8 دقیقه
13
0 دقیقه
14
5 دقیقه
15
9 دقیقه
16
15 دقیقه
17
11 دقیقه
18
10 دقیقه
19
11 دقیقه
20
8 دقیقه
21
8 دقیقه
22
9 دقیقه
23
11 دقیقه
24
9 دقیقه
25
14 دقیقه
26
20 دقیقه
27
13 دقیقه
28
13 دقیقه
29
24 دقیقه
30
16 دقیقه
31
19 دقیقه
32
20 دقیقه
33
21 دقیقه
34
23 دقیقه
35
24 دقیقه
36
19 دقیقه
37
35 دقیقه
38
33 دقیقه
39
19 دقیقه
40
25 دقیقه
41
33 دقیقه
42
34 دقیقه
43
18 دقیقه
44
24 دقیقه
45
15 دقیقه
46
21 دقیقه
47
0 دقیقه
48
15 دقیقه
49
22 دقیقه
50
26 دقیقه
51
25 دقیقه
52
30 دقیقه
53
14 دقیقه
54
22 دقیقه
55
25 دقیقه
56
29 دقیقه
57
27 دقیقه
58
21 دقیقه
59
25 دقیقه
60
39 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.