پشتو صنف هفتم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه دوم 1399-02-09 17:00:00 1400-02-16 14:03:36 ورود به فعالیت
500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 3860 نفر
تعداد فصل ها 15 فصل
تعداد جلسات 45 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
10 دقیقه
جلسه دوم
9 دقیقه
جلسه سوم
11 دقیقه
جلسه چهارم
10 دقیقه
جلسه پنجم
7 دقیقه
جلسه ششم
11 دقیقه
جلسه هفتم
12 دقیقه
جلسه 8
7 دقیقه
جلسه 9
10 دقیقه
جلسه 10
12 دقیقه
جلسه 11
10 دقیقه
جلسه 12
16 دقیقه
جلسه 13
14 دقیقه
جلسه 14
15 دقیقه
جلسه 15
15 دقیقه
جلسه 16
15 دقیقه
جلسه 17
0 دقیقه
جلسه 18
0 دقیقه
19
9 دقیقه
20
12 دقیقه
21
10 دقیقه
22
10 دقیقه
23
11 دقیقه
24
12 دقیقه
25
9 دقیقه
26
10 دقیقه
27
9 دقیقه
28
6 دقیقه
29
8 دقیقه
30
6 دقیقه
31
8 دقیقه
32
8 دقیقه
33
6 دقیقه
34
7 دقیقه
35
6 دقیقه
36
5 دقیقه
37
6 دقیقه
38
5 دقیقه
39
0 دقیقه
40
0 دقیقه
41
7 دقیقه
42
0 دقیقه
43
6 دقیقه
44
5 دقیقه
45
7 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.