با ما تماس بگیرید

0799202132

پشتو صنف هفتم

مهم ترین فعالیت های امروز:

عنوان تاریخ و زمان شروع تاریخ و زمان اتمام لینک ورود
جلسه دوم 1399-02-09 ورود به فعالیت
مدت دوره
6 ساعت
تعداد فراگیر
6846 نفر
تعداد فصل ها
15 فصل
تعداد جلسات
45 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
جلسه 15
جلسه 16
جلسه 17
جلسه 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.