انگلیسی صنف هفتم

500 افغانی
مدت دوره 7 ساعت
تعداد فراگیر 1680 نفر
تعداد فصل ها 1 فصل
تعداد جلسات 33 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
7 دقیقه
جلسه دوم
13 دقیقه
جلسه سوم
7 دقیقه
جلسه چهارم
10 دقیقه
جلسه 5
11 دقیقه
جلسه 6
8 دقیقه
جلسه 7
11 دقیقه
جلسه 8
15 دقیقه
جلسه 9
12 دقیقه
جلسه 10
0 دقیقه
جلسه 11
15 دقیقه
جلسه 12
9 دقیقه
13
9 دقیقه
14
9 دقیقه
15
9 دقیقه
16
14 دقیقه
17
14 دقیقه
18
6 دقیقه
19
12 دقیقه
20
12 دقیقه
21
9 دقیقه
22
13 دقیقه
23
12 دقیقه
24
12 دقیقه
25
11 دقیقه
26
9 دقیقه
27
8 دقیقه
28
21 دقیقه
29
20 دقیقه
30
17 دقیقه
31
12 دقیقه
32
24 دقیقه
33
30 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.