با ما تماس بگیرید

0799202132

انگلیسی صنف هفتم

مدت دوره
17 ساعت
تعداد فراگیر
6846 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
60 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه 5
جلسه 6
جلسه 7
جلسه 8
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.