جغرافیه صنف هفتم

500 افغانی
مدت دوره 3 ساعت
تعداد فراگیر 1792 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 20 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
7 دقیقه
جلسه دوم
5 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
7 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
10 دقیقه
جلسه 9
10 دقیقه
جلسه 10
13 دقیقه
جلسه 11
12 دقیقه
جلسه 12
8 دقیقه
جلسه 13
8 دقیقه
جلسه 14
12 دقیقه
15
0 دقیقه
16
0 دقیقه
17
12 دقیقه
18
0 دقیقه
19
6 دقیقه
20
7 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.