جغرافیه صنف هفتم

500 افغانی
مدت دوره 6 ساعت
تعداد فراگیر 4472 نفر
تعداد فصل ها 3 فصل
تعداد جلسات 49 جلسه
 
500 افغانی
با دوستان خود به اشتراک بگذارید

توضیحات دوره
جلسات دوره ‌
جلسه اول
7 دقیقه
جلسه دوم
5 دقیقه
جلسه سوم
9 دقیقه
جلسه چهارم
8 دقیقه
جلسه پنجم
7 دقیقه
جلسه ششم
9 دقیقه
جلسه هفتم
9 دقیقه
جلسه هشتم
10 دقیقه
جلسه 9
10 دقیقه
جلسه 10
13 دقیقه
جلسه 11
12 دقیقه
جلسه 12
8 دقیقه
جلسه 13
8 دقیقه
جلسه 14
12 دقیقه
15
0 دقیقه
16
0 دقیقه
17
12 دقیقه
18
0 دقیقه
19
6 دقیقه
20
7 دقیقه
21
0 دقیقه
22
9 دقیقه
23
9 دقیقه
24
11 دقیقه
25
9 دقیقه
26
8 دقیقه
27
8 دقیقه
28
6 دقیقه
29
10 دقیقه
30
10 دقیقه
31
11 دقیقه
32
8 دقیقه
33
7 دقیقه
34
10 دقیقه
35
10 دقیقه
36
8 دقیقه
37
8 دقیقه
38
6 دقیقه
39
9 دقیقه
40
7 دقیقه
41
10 دقیقه
42
9 دقیقه
43
0 دقیقه
44
9 دقیقه
45
8 دقیقه
46
8 دقیقه
47
9 دقیقه
48
6 دقیقه
49
13 دقیقه
اساتید دوره‌
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.