با ما تماس بگیرید

0799202132

جغرافیه صنف هفتم

مدت دوره
6 ساعت
تعداد فراگیر
6858 نفر
تعداد فصل ها
3 فصل
تعداد جلسات
49 جلسه
 
500 افغانی

توضیحات دوره

جلسات دوره ‌

جلسه اول
جلسه دوم
جلسه سوم
جلسه چهارم
جلسه پنجم
جلسه ششم
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه 9
جلسه 10
جلسه 11
جلسه 12
جلسه 13
جلسه 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.